Về trang chủ

Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Giáo dục đại cương
TT Họ và tên Trình độ/Chức vụ/Chuyên môn nghiệp vụ  
 
Họ đệm Tên Cấp đào tạo Chức vụ Chuyên ngành  
 
1   2 3 4 5 6  
1 Lê Hồng Sơn TS Trưởng khoa  LTXSVTK  
2 Ngô Tất Hoạt TS   Khoa học giáo dục  
3 Phạm Ngọc Anh Ths   Giáo dục học  
4  Nguyễn Thị Thu Nhung Ths   Phương pháp giảng dạy toán  
5 Phan Thị Hoa Nam Ths   Hoá học  
6 Lê Thị Ngọc Linh Ths   Phương pháp giảng dạy Vật lý  
7 Ngụy Thị Xuân Hợi Ths   Hoá học  
8 Nguyễn Thị Tố Oanh Ths   Vật lý  
9 Trần Hải Yến Ths   Toán giải tích  
10 Hoàng Thị Thanh Vân Ths   Phương pháp giảng dạy Vật lý  
11 Bùi Danh Hào Ths   Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn vật lý  
12 Lê Thị Huệ Ths   Lý thuyết xác suất và thống kê toán học  
13 Bùi Thị Hằng Ths   Hóa phân tích  
14 Ngô Thị Huyền Ths   Toán học  
15 Võ Mạnh Thắng Ths   Toán học  
16 Nguyễn Thị Vinh Ths   Toán học  
17 Nguyễn Thị Tường  Vân Ths   Giáo dục học  
Tác giả: Phòng Đào tạo
Tin cùng chuyên mục:
  1. Danh sách giảng viên cơ hữu:Bộ môn Giáo dục - Thể chất ... Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  2. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Lý luận chính trị Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  3. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Sư phạm kỹ thuật Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  4. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Ngoại Ngữ Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  5. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Kinh tế Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  6. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Công nghệ Thông tin Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  7. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Cơ khí Động lực Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động