Về trang chủ

Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Lý luận chính trị
TT Họ và tên Trình độ/Chức vụ/Chuyên môn nghiệp vụ  
 
Họ đệm Tên Cấp đào tạo Chức vụ Chuyên ngành  
 
1
 
2 3 4 5 6  
1 Nguyễn  Công An Ths Trưởng khoa  Triết học  
2 Vũ Thị Kim Thanh Ths   Kinh tế chính trị  
3 Mai Thị Thanh Châu Ths   Lịch sử  
4 Lê Thị Ngọc Ths   Triết học  
5 Đinh Thị Nga Phượng Ths   Luật học  
6 Phạm Thị Bích Ngọc Ths   Lịch sử  
7 Lưu Thị Thu Hiền Ths   Triết học  
8 Nguyễn Thị Anh Đào Ths   Lịch sử việt Nam  
9 Lê Việt Ths   Luật học  
10 Nguyễn Thị Thắm ĐH   Chính trị - Luật  
11 Nguyễn Thị An ĐH   Lịch sử  
12 Nguyễn Thị Lan Anh Ths   Triết học  
13 Nguyễn Khắc Hải Ths   Khoa học xã hội & nhân văn  
Tác giả: Phòng Đào tạo
Tin cùng chuyên mục:
  1. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  2. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  3. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  4. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  6. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  7. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động