Về trang chủ

Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
Danh sách giảng viên cơ hữu:Bộ môn Giáo dục - Thể chất - Quốc phòng - An ninh
TT Họ và tên Trình độ/Chức vụ,/Chuyên môn nghiệp vụ  
 
Họ đệm Tên Cấp đào tạo Chức vụ Chuyên ngành  
 
1
 
2 3 4 5 6  
1 Nguyễn Văn Luyện Ths  Trưởng  bộ môn Giáo dục thể chất  
2 Nguyễn Đình Tuấn ThS   Giáo dục thể chất  
3 Lê Anh Thơ Ths   Giáo dục thể chất  
4 Hoàng Công Minh Ths   Giáo dục thể chất  
5 Nguyễn Xuân Trường ĐH   Sư phạm thể dục thể thao  
6 Phan Văn Thám Ths   Sư phạm Thể dục  
7 Nguyễn Phùng Việt ĐH   Thể dục thể thao  
Tác giả: Phòng Đào tạo
Tin cùng chuyên mục:
  1. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  2. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  3. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  4. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  6. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  7. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động