Về trang chủ

Chủ nhật , 25 Tháng 11 2018
Đảng Ủy


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
  KHÓA XXV – NHIỆM KỲ 2015 - 2020
 
TT Họ và tên Chức vụ
1 Hoàng Thị Minh Phương Bí thư
2 Phạm Hữu Truyền Phó Bí thư - Chủ nhiệm UBKT
Thái Anh Tuấn Ủy viên Ban thường vụ
4 Nguyễn Văn Thịnh Ủy viên Ban thường vụ
5 Lê Thái Sơn Ủy viên
6 Lê Minh Tân Ủy viên
7 Nguyễn Khắc Hải Ủy viên
8 Phan Thị Tâm Ủy viên
9 Đậu Phi  Hải Ủy viên
10 Lê Hồng Sơn Ủy viên
11 Cao Danh Chính Ủy viên
12 Hồ Xuân  Bằng Ủy viên
13 Thái Hữu Nguyên Ủy viên
14 Đặng Minh Việt Ủy viên
15 Nguyễn Thị Trâm Ủy viên
 
 
Tin cùng chuyên mục:
  1. Hội Sinh Viên Thứ năm , 06 Tháng 9 2018
  2. Đoàn Thanh Niên Thứ bảy, 04 Tháng 8 2018
  3. Công Đoàn Thứ bảy, 04 Tháng 8 2018
  4. Giám Hiệu Thứ ba, 11 Tháng 12 2018
  5. Sơ Đồ Thứ ba, 19 Tháng 3 2019
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động