Về trang chủ

Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018_2019
    BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
 
 THÔNG BÁO
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm,
trung cấp sư phạm năm học 2018_2019
 
STT Nội dung Đơn vị tính Học phí/1SV/năm học 2018 – 2019 Dự kiến Học phí/1SV của ckhóa học
I Học phí chính quy chương trình đi trà
1 Thạc sỹ      
  Khối ngành Kỹ thuật Triệu đồng/năm 13,8  27,6 
2 Đại học      
  Khối ngành Kỹ thuật Triệu đồng/năm  9 36 
  Khối ngành Kinh tế Triệu đồng/năm  8 32
3 Cao đẳng      
  Khối ngành Kỹ thuật Triệu đồng/năm  7,3 21,9 
  Khối ngành Kinh tế Triệu đồng/năm  6,1 18,3
II Học phí hình thức vừa học vừa làm
1 Đại học      
  Khối ngành Kỹ thuật Triệu đồng/năm  13,5 54 
  Khối ngành Kinh tế Triệu đồng/năm  12 48
2 Cao đẳng      
  Khối ngành Kỹ thuật Triệu đồng/năm 10 30 
  Khối ngành Kinh tế Triệu đồng/năm  9 27
III Tổng thu năm 2018 
1 Từ ngân sách Tỷ đồng  21,6  
2 Từ học phí Tỷ đồng 31,6   
3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Tỷ đồng  
4 Từ nguồn hợp pháp khác Tỷ đồng  1,8  
 
                                                                          Nghệ An, ngày 03  tháng 6  năm 2019
                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                        THÁI ANH TUẤN
 
Tác giả: Phòng Khảo thí & ĐBCL
Tin cùng chuyên mục:
  1. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  2. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  3. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  4. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  6. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  7. Danh sách giảng viên cơ hữu:Bộ môn Giáo dục - Thể chất ... Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động