Về trang chủ

Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
CĐ Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /QĐ-ĐHSPKTV ngày 18 tháng 01 năm 2016
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)
Tên ngành đào tạo:
- Tiếng Việt: SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
- Tiếng Anh: EDUCATION OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
            Căn cứ vào năng lực đội ngũ, năng lực quản lý điều hành, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cam kết sau khi kết thúc chương trình đào tạo nghành sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ Cao đẳng  người học sẽ đạt được:
1. Về kiến thức:                         
- Kiến thức chung: 
+ Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức khoa học xã hội – nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng – An ninh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có hiểu biết chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của Việt Nam và thế giới.
+ Có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên phù hợp chuyên ngành đào tạo để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và tiếp tục học ở các bậc học cao hơn.
+ Có hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản; Sử dụng máy tính cơ bản; Xử lý văn bản cơ bản; Sử dụng bảng tính cơ bản; Sử dụng trình chiếu cơ bản; Sử dụng Internet cơ bản. 
+ Hiểu được các câu và cấu trúc câu tiếng Anh được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm). Có thể trao đổi thông tin bằng tiếng Anh về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu bằng tiếng Anh.
- Kiến thức chuyên ngành:
+ Có kiến thức cơ bản về các chuyên ngành: Cơ khí, Điện, Tin học để dạy học môn Công nghệ (phần Kỹ thuật công nghiệp)  bậc THCS có hiệu quả.
+ Có kiến thức cơ bàn về tin học chuyên ngành để giảng dạy môn Tin học ở các trường THCS.
+ Có kiến thức cơ bản về lý luận sư phạm như: Lôgic học, Tâm lý học, Giáo dục học, Ứng dụng công nghệ trong dạy học, Lý luận và Phương pháp dạy học công nghệ,… để tổ chức quá trình dạy học và giáo dục có hiệu quả.
+ Có kiến thức về Công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh để thực hiện tốt vai trò tổng phụ trách Đội ở trường THCS.
2. Về kỹ năng:
            - Phát hiện đúng nguyên nhân và sữa chữa được các hư hỏng trong các thiết bị cơ khí, thiết bị điện dân dụng.
            - Thực hiện được các kỹ năng cơ bản để tổ chức hoạt động dạy học môn Công nghệ và môn Tin học trường THCS có hiệu quả: kỹ năng chuẩn bị bài giảng; kỹ năng thực hiện hoạt động dạy học và đánh giá kết quả.
- Khai thác có hiệu quả và chế tạo được các phương tiện dạy học đơn giản phục vụ dạy học công nghệ.
- Triển khai đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức người học.
            - Tổ chức tốt hoạt động giáo dục thông qua môn học, công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động tập thể cho học sinh.
- Có kỹ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.
            - Thực hiện tốt vai trò tổng phụ trách Đội ở trường THCS.
- Tổ chức có hiệu quả các hoạt động xã hội, hoạt động thể thao - văn hoá, hoạt động lao động sản xuất nhằm giáo dục toàn diện học sinh.
            - Khai thác có hiệu quả và chế tạo được các phương tiện dạy học đơn giản phục vụ dạy học công nghệ.
 3. Về thái độ:
- Thể hiện đạo đức nhà giáo, yêu nghề dạy học và có lý tưởng nghề nghiệp, tác phong nhà giáo chuẩn mực.
            - Năng động, sáng tạo, biết đúc kết kinh nghiệm trong công việc để nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại và phương pháp giảng dạy mới trong lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp
- Thể hiện thái độ và hành vi chuẩn mực đối với người học, đồng nghiệp và xã hội.
            - Có ý thức vươn lên trong học tập và công tác, tu dưỡng hoàn thiện bản thân, trau dồi phẩm chất của người giáo viên xã hội chủ nghĩa.
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
            - Giảng dạy môn công nghệ 8,9; và làm công tác giáo dục học sinh ở các trường trung học cơ sở, dạy nghề phổ thông tại các Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp-dạy nghề.
            - Giảng dạy môn tin học và quản lý các phòng máy ở trường THCS.
            - Làm tổng phụ trách Đội ở trường THCS.
            - Các doanh nghiệp dịch vụ kỹ thuật thuộc lĩnh vực cơ khí, điện dân dụng.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
               Có khả năng học liên thông ở các trình độ cao hơn như đại học, sau đại học ngành Sư phạm kỹ thuật Công nghiệp hoặc các chuyên ngành thuộc lĩnh vực cơ khí, điện, điện tử.
Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo
            - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình khung ngành SPKTCN do Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban hành theo Quyết định số: 28 /2006/QĐ-BGDĐT  ngày 28/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH, ngày 22/4/2010 về việc hướng dẫn xây dựng Chuẩn đầu ra ngành đào tạo.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công văn số 5543/BGDĐT-GDcn, ngày 9/9/2010 về việc hướng dẫn xây dựng và công bố Chuẩn đầu ra của  ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,  Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp. Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012.
- Lê Đức Ngọc. Tổng quan về chất lượng sản phẩm giáo dục đào tạo đại học và xây dựng Chuẩn đầu ra theo cách tiếp cận CDIO. Hà Nội, 2010.
- Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP Hồ Chí Minh. Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo.
- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chuẩn đầu ra cho sinh viên tôt nghiệp các chương trình đào tạo bậc đại học, cao đẳng tại trường ĐHSP Hà Nội. Ban hành theo Quyết định số: 5340/QĐ-ĐHSPHN  ngày 18/12/2009.
- Dự án phat triển giáo viên THPT&TCCN-vụ giáo dục Đại học. Chuẩn đầu ra trình độ Đại học Sư phạm kĩ thuật đào tạo giáo viên trung cấp chuyên nghiệp. Nhà xuất bản văn hóa thông tin, 2013.
 
  HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
 TS. Hoàng Thị Minh Phương 
Tin cùng chuyên mục:
  1. ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
  2. ĐH Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
  3. ĐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử -Truyền thông Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
  4. ĐH Công nghệ thông tin Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
  5. ĐH Công nghệ chế tạo máy Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
  6. ĐH Công nghệ kỹ thuật Ô tô Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
  7. ĐH Công nghệ kỹ thuật Cơ khí Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động