Về trang chủ

Thứ hai, 13 Tháng 6 2016
Công văn của Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk gửi Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐẮK LẮK                       Độc lập – Tự do – Hạnh phú
Số:         /TB-CĐNĐL                                                             Đắk Lắk, ngày     tháng      năm 2016
   Về việc tuyển dụng
 giáo viên nghề Điện lạnh
 
                         Kính gửi:    - Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh
                                            - Bộ môn Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
       
         Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2013 cho Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk;
        Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng viên chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2015;
        Căn cứ vào yêu cầu về vị trí việc làm và nhằm bổ sung đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức cho Nhà trường đảm bảo năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, đúng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp do Nhà nước qui định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị,
Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk có nhu cầu tuyển dụng 02 vị trí việc làm giáo viên giảng dạy nghề Điện lạnh.
        Được biết quý Trường là đơn vị đi đầu trong đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, được đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại về chuyên ngành Máy lạnh và điều hòa không khí.
        Chính vì vậy, Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk làm công văn này kính mong quý Trường tạo điều kiện hỗ trợ thông báo đến các em sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Máy lạnh và điều hòa không khí của Trường được biết.
      Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ phòng Tổ chức – Hành chính, số điện thoại: 05003 92 8989; 0919400047 (Ông Lưu Anh Tuấn – Trưởng phòng TC-HC).
      Trân trọng cảm ơn!
 

 
Nơi nhận:                                          
- Như kính gửi;                                             -Lưu  VT                                                                                          
 
P.HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
ThS. Trần Đình Tân
Tin cùng chuyên mục:
  1. Danh sách sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật ... Thứ ba, 09 Tháng 10 2018
  2. Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 JSC thông báo tuyển dụng Thứ hai, 13 Tháng 8 2018
  3. Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam tuyển dụng Thứ sáu, 08 Tháng 6 2018
  4. Viễn thông Nghệ An và Công ty Cơ khí Lắp máy Sông Đà - ... Thứ sáu, 20 Tháng 4 2018
  5. Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay tuyển dụng nhân lực ... Thứ tư, 11 Tháng 4 2018
  6. Thông báo về nhu cầu tuyển dụng của Công ty CP Thực ... Thứ ba, 15 Tháng 5 2018
  7. Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 6 tuyển dụng lao động Thứ hai, 25 Tháng 9 2017
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động