Về trang chủ

Thứ tư, 06 Tháng 12 2017
Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018
THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018
                 
TT Nội dung Khóa học/
Năm
tốt nghiệp
Số sinh
viên
nhập học
Số sinh
viên
 tốt
nghiệp
Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ
sinh viên
tốt nghiệp
có việc
làm sau
1 năm
ra trường
Loại
xuất sắc
Loại
giỏi
Loại
khá
I Đại học chính quy              
  Chương trình đại trà              
1 Công nghệ thông tin K07/2016 31 19 0 0 42.1053  
    K07/2017   4 0 0 0  
    K08/2017 76 55 0 0 65.4545  
2 Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông K07/2016 18 14 0 21.4286 42.8571  
    K07/2017   1 0 0 0  
    K08/2017 29 17 0 0 76.4706  
3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K07/2016 107 65 0 0 27.6923  
    K07/2017   13 0 0 23.0769  
    K08/2017 208 170 0 0.58824 32.3529  
4 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa K07/2016 40 27 0 0 29.6296  
    K07/2017   2 0 0 50  
    K08/2017 73 53 0 0 32.0755  
5 Công nghệ chế tạo máy K07/2016 87 55 0 0 9.09091  
    K07/2017   9 0 0 33.3333  
    K08/2017 157 116 0 0 39.6552  
6 Công nghệ kỹ thuật cơ khí K07/2016 1 1 0 0 100  
    K07/2017 0 0 0 0 0  
    K08/2017 73 59 0 5.08475 81.3559  
7 Công nghệ kỹ thuật Ôtô K07/2016 82 42 0 0 52.381  
    K07/2017   13 0 0 23.0769  
    K08/2017 143 94 0 0 69.1489  
8 Kế toán K07/2016 146 109 0.9174 16.5138 85.3211  
    K07/2017   7 0 14.2857 71.4286  
    K08/2017 194 167 1.7964 14.3713 89.2216  
9 Quản trị kinh doanh K07/2016 12 9 0 0 77.7778  
    K07/2017   0 0 0 0  
    K08/2017 19 15 0 13.3333 73.3333  
II Cao đẳng chính quy              
  Chương trình đại trà              
1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K39/2016 102 34 0 0 5.88235  
    K39/2017 102 30 0 0 3.33333  
    K40/2017 81 34 0 0 2.94118  
2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa K39/2016 22 10 0 0 10  
    K39/2017 22 4 0 0 0  
    K40/2017 17 10 0 0 0  
3 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông K39/2016 7 4 0 0 0  
    K39/2017 7 3 0 0 0  
    K40/2017            
4 Công nghệ thông tin K39/2016 31 19 0 0 0  
    K39/2017 31 7 0 0 0  
    K40/2017 23 11 0 0 9.09091  
5 Công nghệ chế tạo máy K39/2016 58 24 0 0 12.5  
    K39/2017 58 20 0 0 0  
    K40/2017 26 10 0 0 10  
6 Công nghệ kỹ thuật Ôtô K39/2016 79 45 0 0 2.22222  
    K39/2017 79 7 0 0 0  
    K40/2017 80 25 0 0 16  
7 Công nghệ kỹ thuật cơ khí K39/2016 27 17 0 0 29.4118  
    K39/2017 27 6 0 0 16.6667  
    K40/2017 36 19 0 0 10.5263  
8 Kế toán K39/2016 34 31 0 0 80.6452  
    K39/2017 34 1 0 0 0  
    K40/2017 14 12 0 8.33333 75  
9 Quản trị kinh doanh K39/2016 6 5 0 0 20  
    K39/2017 6 1 0 0 100  
    K40/2017            
III Sau đại học              
  Chương trình đại trà              
  Chuyên ngành Kỹ thuật điện K1/2017 24 21        
  Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí K1/2017 13 13        
 
           
Tác giả: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Tin cùng chuyên mục:
  1. Danh sách giảng viên cơ hữu:Bộ môn Giáo dục - Thể chất ... Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  2. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Lý luận chính trị Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  3. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Sư phạm kỹ thuật Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  4. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Ngoại Ngữ Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  5. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Giáo dục đại cương Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  6. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Kinh tế Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  7. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Công nghệ Thông tin Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động