Về trang chủ

Thứ tư, 06 Tháng 12 2017
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018
         
Đơn vị tính: Người 
TT Nội dung Tổng số Chia theo trình độ đào tạo
Giáo sư Phó Giáo sư TSKH, Tiến sỹ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Trình độ khác
  1 2
(3+4+5+6
+7+8+9)
3 4 5 6 7 8 9
  Tổng số (trong đó có 34 GV kiêm nhiệm) 211 0 1 21 169 20    
I Khoa Công nghệ thông tin 22     1 21 0    
1 Bộ môn Khoa học máy tính 9     1 8      
2 Bộ môn Mạng và hệ thống thông tin 8       8      
3 Xưởng thực hành 5       5      
II Khoa Cơ khí chế tạo 33     2 29 2    
1 Bộ môn Công nghệ chế tạo máy 12     2 9 1    
2 Bộ môn  Công nghệ Hàn 7       7      
3 Xưởng CGKL & Cơ điện tử 8       7 1    
4 Xưởng Hàn và Gia công áp lực 6       6      
III Khoa Cơ khí động lực 33     4 25 4    
1 Bộ môn Công nghệ ô tô 8     3 4 1    
2 Bộ môn Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6     1 5      
3 Xưởng thực hành ô tô 10       10      
4 Xưởng Sửa chữa thiết bị cơ khí 9       6 3    
IV Khoa Điện 32     5 22 5    
1 Bộ môn Điều khiển và Tự động hóa 6     2 4      
2 Bộ môn Kỹ thuật Điện 12     1 7 4    
3 Xưởng thực hành điện 14     2 11 1    
V Khoa Điện tử 19     2 12 5    
1 Bộ môn Điện tử - điện lạnh 7     1 5 1    
2 Bộ môn Hệ thống viễn thông 5     1 4      
3 Xưởng Điện tử - điện lạnh 7       3 4    
VI Khoa Giáo dục đại cương 17     3 14      
1 Bộ môn Toán 8     2 6      
2 Bộ môn Lý - Hóa 9     1 8      
VII Khoa Kinh tế 13     1 12 0    
1 Bộ môn Quản trị kinh doanh 7     1 6      
2 Bộ môn Kế toán 6       6      
VIII Khoa Lý luận chính trị 12       11 1    
  Bộ môn Nguyên lý 7       6 1    
  Bộ môn Tư tưởng - Đường lối 5       5      
IX Khoa Ngoại ngữ 14     1 11 2    
  Bộ môn Tiếng Anh cơ bản 8       6 2    
  Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành 6     1 5      
X Khoa Sư phạm Kỹ thuật 10   1 2 7      
  Bộ môn Sư phạm dạy nghề 5     1 4      
  Bộ môn SP giáo dục chuyên nghiệp và Kỹ thuật công nghiệp 5   1 1 3      
XI Bộ môn Giáo dục Thể chất quốc phòng 6       5 1    
Lưu ý: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (3),  Phó giáo sư (4) thì không tính trong mục TSKH, Tiến sỹ (5) nữa.


 
               
Tác giả: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Tin cùng chuyên mục:
  1. Danh sách giảng viên cơ hữu:Bộ môn Giáo dục - Thể chất ... Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  2. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Lý luận chính trị Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  3. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Sư phạm kỹ thuật Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  4. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Ngoại Ngữ Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  5. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Giáo dục đại cương Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  6. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Kinh tế Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  7. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Công nghệ Thông tin Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động