Về trang chủ

Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI              
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH              
                   
Biểu mẫu 23
(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014
 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)  
                   
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017
         
Đơn vị tính: Người 
TT Nội dung Tổng số Chia theo trình độ đào tạo
Giáo sư Phó Giáo sư TSKH, Tiến sỹ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Trình độ khác
  1 2
(3+4+5+6
+7+8+9)
3 4 5 6 7 8 9
  Tổng số (trong đó có 32 GV kiêm nhiệm) 216 0 1 21 173 21    
I Khoa Công nghệ thông tin 21     1 20 0    
1 Bộ môn Khoa học máy tính 10     1 9      
2 Bộ môn Mạng máy tính 8       8      
3 Xưởng thực hành 3       3      
II Khoa Cơ khí chế tạo 33     2 29 2    
1 Bộ môn Công nghệ chế tạo máy 11     2 8 1    
2 Bộ môn  Công nghệ Hàn 8       8      
3 Xưởng CGKL & Cơ điện tử 8       7 1    
4 Xưởng Hàn và Gia công áp lực 6       6      
III Khoa Cơ khí động lực 33     4 24 5    
1 Bộ môn Công nghệ ô tô 7     2 4 1    
2 Bộ môn Công nghệ kỹ thuật cơ khí 8     2 6      
3 Xưởng Công nghệ ô tô 10       9 1    
4 Xưởng Sửa chữa thiết bị cơ khí 8       5 3    
IV Khoa Điện 33     6 23 4    
1 Bộ môn Điều khiển và Tự động hóa 8     2 5 1    
2 Bộ môn Kỹ thuật Điện 11     2 7 2    
3 Xưởng thực hành điện 14     2 11 1    
V Khoa Điện tử 20     2 13 5    
1 Bộ môn Điện tử - điện lạnh 7     1 5 1    
2 Bộ môn Hệ thống viễn thông 5     1 4      
3 Xưởng thực hành Điện tử - điện lạnh 8       4 4    
VI Khoa Giáo dục đại cương 17     2 15      
1 Bộ môn Toán 9     2 7      
2 Bộ môn Lý - Hóa 8       8      
VII Khoa Kinh tế 15     1 14 0    
1 Bộ môn Quản trị kinh doanh 7     1 6      
2 Bộ môn Kế toán 8       8      
VIII Khoa Lý luận chính trị 14     1 11 2    
  Bộ môn Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác - Lê nin 7       6 1    
  Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng ĐCS 7     1 5 1    
IX Khoa Ngoại ngữ 13     1 11 1    
  Bộ môn Tiếng Anh cơ bản 7       6 1    
  Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành 6     1 5      
X Khoa Sư phạm Kỹ thuật 10   1 1 8 0    
  Bộ môn Sư phạm dạy nghề 6   1 1 4      
  Bộ môn Sư phạm giáo dục chuyên nghiệp và Kỹ thuật công nghiệp 4       4      
XI Bộ môn Giáo dục Thể chất quốc phòng 7       5 2    
Lưu ý: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (3),  Phó giáo sư (4) thì không tính trong mục TSKH, Tiến sỹ (5) nữa.
 
 
Nghệ An, ngày … tháng … năm 2016
KT/HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
TS. Dương Công Hiệp
 
 
Tác giả: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Tin cùng chuyên mục:
  1. Tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục ... Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017
  2. Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học ... Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017
  3. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  4. Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  6. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  7. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

Thông báo Về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa xuân 2018

Thông báo về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa thu 2016

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đánh giá viên kỹ năng nghề quốc tế theo chương trình City&Guilds 1106.

Đội tuyển olympic toán lên đường dự thi olympic Toán Quốc gia.

Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam thăm và làm việc với trường Đai học Sư phạm kỹ thuật Vinh

Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động