Về trang chủ

Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2016_2017
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI      
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH      
         
Biểu mẫu 24  
(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014
của Bộ giáo dục và Đào tạo
 
THÔNG BÁO  
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học
Năm học 2016_2017
 
   
TT Nội dung Đơn vị tính Số tiền  
I Học phí hệ chính quy năm học 2016 – 2017      
1 Thạc sỹ      
  Các ngành công nghệ, kỹ thuật Đồng/tháng 1.185.000  
2 Đại học (chính quy, liên thông)      
  - Các học phần lý thuyết (bao gồm cả giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng) Đồng/tín chỉ 200.000  
 
  - Các học phần thực hành, thực tập Đồng/tín chỉ 250.000  
3 Cao đẳng      
  - Các học phần lý thuyết (bao gồm cả giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng) Đồng/tín chỉ 160.000  
 
  - Các học phần thực hành, thực tập Đồng/tín chỉ 200.000  
4 Cao đẳng nghề      
  - Các nghề công nghệ, kỹ thuật  Đồng/tháng 630.000  
  - Nghề kế toán, Công tác xã hội  Đồng/tháng 540.000  
II Học phí hệ vừa làm vừa học năm học 2016 – 2017      
  - Đại học các ngành kỹ thuật, công nghệ Đồng/tín chỉ 300.000  
  - Đại học ngành kinh tế Đồng/tín chỉ 250.000  
  - Cao đẳng các ngành kỹ thuật, công nghệ Đồng/tín chỉ 250.000  
  - Cao đẳng ngành kinh tế Đồng/tín chỉ 200.000  
III Tổng thu năm 2015   87,5  
1 Từ ngân sách Tỷ đồng 51,1  
2 Từ học phí, lệ phí Tỷ đồng 35,3  
3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Tỷ đồng 0  
4 Từ nguồn khác Tỷ đồng 1,1  
 
 
Nghệ An, ngày … tháng … năm 2016
KT/HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
TS. Dương Công Hiệp
 
 
Tác giả: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Tin cùng chuyên mục:
  1. Tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục ... Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017
  2. Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học ... Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017
  3. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  4. Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  6. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  7. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

Thông báo Về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa xuân 2018

Thông báo về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa thu 2016

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đánh giá viên kỹ năng nghề quốc tế theo chương trình City&Guilds 1106.

Đội tuyển olympic toán lên đường dự thi olympic Toán Quốc gia.

Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam thăm và làm việc với trường Đai học Sư phạm kỹ thuật Vinh

Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động