Về trang chủ

Thứ tư, 06 Tháng 12 2017
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2017-2018
THÔNG BÁO
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học
Năm học 2017_2018
 
TT Nội dung Đơn vị tính Số tiền
I HỌC PHÍ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ    
1 Thạc sỹ    
  Các ngành công nghệ, kỹ thuật Đồng/tín chỉ 420.000
2 Đại học (chính quy, liên thông)    
  - Các học phần lý thuyết Đồng/tín chỉ 210.000
  - Các học phần thực hành, thực tập Đồng/tín chỉ 270.000
3 Cao đẳng    
  - Các học phần lý thuyết (bao gồm cả giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng) Đồng/tín chỉ 150.000
 
  - Các học phần thực hành, thực tập Đồng/tín chỉ 200.000
II HỌC PHÍ LỚP KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO    
  - Các học phần lý thuyết Đồng/tín chỉ 250.000
  - Các học phần thực hành, thực tập Đồng/tín chỉ 320.000
III HỌC PHÍ HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC    
  - Đại học các ngành kỹ thuật, công nghệ Đồng/tín chỉ 330.000
  - Đại học ngành kinh tế Đồng/tín chỉ 270.000
  - Cao đẳng các ngành kỹ thuật, công nghệ Đồng/tín chỉ 270.000
  - Cao đẳng ngành kinh tế Đồng/tín chỉ 220.000
IV TỔNG THU NĂM 2016   72,2
1 Từ ngân sách Tỷ đồng 40,9
2 Từ học phí, lệ phí Tỷ đồng 29,8
3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Tỷ đồng 0
4 Từ nguồn khác Tỷ đồng 1,5
Tác giả: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Tin cùng chuyên mục:
  1. Danh sách giảng viên cơ hữu:Bộ môn Giáo dục - Thể chất ... Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  2. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Lý luận chính trị Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  3. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Sư phạm kỹ thuật Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  4. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Ngoại Ngữ Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  5. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Giáo dục đại cương Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  6. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Kinh tế Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  7. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Công nghệ Thông tin Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động