Về trang chủ

Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017
Tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016 - 2017

 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI    
Trường Đâij học Sư phạm Kỹ thuật Vinh    
       
BIỂU TỔNG HỢP
Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
Năm học 2016 - 2017
(Kèm theo công văn số 5496/BGDĐT-KHTC  ngày 08 tháng 11 năm 2016
của Bộ giáo dục và Đào tạo
       
  - Hình thức công khai: Tại trường và trên website    
  - Địa chỉ web: http:// vuted.edu.vn    
STT Nội dung Đơn vị
tính
Tổng số
1 Số ngành trường đang đào tạo ngành 22
1.1 Đại học ngành 10
1.2 Cao đẳng ngành 12
2 Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra ngành 22
2.1 Đại học ngành 10
2.2 Cao đẳng ngành 12
3 Diện tích đất của trường ha 17,96
4 Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo m2 20.634,6
4.1 Diện tích giảng đường/phòng học m2    4865,4
4.2 Diện tích thư viện m2   612,36
4.3 Diện tích phòng thí nghiệm m2 136,08
4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành m2 15.020,76
5 Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường m2 3.338,5
6 Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn người 216
6.1 Giáo sư người 0
6.2 Phó giáo sư người 1
6.3 Tiến sỹ người 21
6.4 Thạc sỹ người 173
6.5 Chuyên khoa Y cấp I + II người 0
6.6 Đại học người 21
6.7 Cao đẳng người 0
6.8 Trình độ khác người 0
7 Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quy người 4082
7.1 Nghiên cứu sinh người 0
7.2 Cao học người 88
7.3 Chuyên khoa Y cấp II người 0
7.5 Chuyên khoa Y cấp I người 0
7.4 Đại học người 3034
7.6 Cao đẳng người 960
7.7 Trung cấp chuyên nghiệp người 0
8 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên % 80.1
9 Tổng thu năm 2015 tỷ đồng 87,5
9.1 Từ ngân sách nhà nước tỷ đồng 51,1
9.2 Từ học phí, lệ phí tỷ đồng 35,3
9.3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tỷ đồng 0
9.4 Từ nguồn khác tỷ đồng 1,1
         
 
Lập biểu
 
 
 
Trần Quang Thanh
 
Nghệ An, ngày … tháng … năm 2016
KT/HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
TS. Dương Công Hiệp
 
 
Tác giả: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Tin cùng chuyên mục:
  1. Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học ... Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017
  2. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  3. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  4. Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  6. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  7. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Thông báo về việc nghỉ làm, nghỉ dạy và nghỉ học do ảnh hưởng của cơn bão số 10

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Thông báo về việc chuẩn bị phòng, chống cơn bão số 10

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

Thông báo Về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa xuân 2018

Thông báo về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa thu 2016

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đánh giá viên kỹ năng nghề quốc tế theo chương trình City&Guilds 1106.

Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động