Về trang chủ

Giải bóng đá nam cán bộ, viên chức Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh thành công tốt đẹp.

Ký cam kết hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh và các Sở Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh phối hợp tổ chức thành công Hội thi Tin học trẻ Nghệ An lần thứ 23 – 2017.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh Vinh tham gia Hội thảo chương trình dự án CATALYST.

Đại hội đại biểu đoàn trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh khóa 27, nhiệm kỳ 2017 - 2019

Cán bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tham gia giải Cầu lông – Bóng bàn cán bộ viên chức các trường Đại học và chuyên nghiệp Nam Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ X – 2017

Hội nghị Tổng kết chỉ thị số 10/CTTW của ban bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện hướng dẫn 09/HD-BTCTW của Ban tổ chức trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”

Tổ chức tết Lào Bunpimay đầm ấm tình hữu nghị

Hội nghị phối hợp công tác quản lý học sinh sinh viên ngoại trú năm 2017

Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm là ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017
Tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016 - 2017

 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI    
Trường Đâij học Sư phạm Kỹ thuật Vinh    
       
BIỂU TỔNG HỢP
Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
Năm học 2016 - 2017
(Kèm theo công văn số 5496/BGDĐT-KHTC  ngày 08 tháng 11 năm 2016
của Bộ giáo dục và Đào tạo
       
  - Hình thức công khai: Tại trường và trên website    
  - Địa chỉ web: http:// vuted.edu.vn    
STT Nội dung Đơn vị
tính
Tổng số
1 Số ngành trường đang đào tạo ngành 22
1.1 Đại học ngành 10
1.2 Cao đẳng ngành 12
2 Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra ngành 22
2.1 Đại học ngành 10
2.2 Cao đẳng ngành 12
3 Diện tích đất của trường ha 17,96
4 Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo m2 20.634,6
4.1 Diện tích giảng đường/phòng học m2    4865,4
4.2 Diện tích thư viện m2   612,36
4.3 Diện tích phòng thí nghiệm m2 136,08
4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành m2 15.020,76
5 Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường m2 3.338,5
6 Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn người 216
6.1 Giáo sư người 0
6.2 Phó giáo sư người 1
6.3 Tiến sỹ người 21
6.4 Thạc sỹ người 173
6.5 Chuyên khoa Y cấp I + II người 0
6.6 Đại học người 21
6.7 Cao đẳng người 0
6.8 Trình độ khác người 0
7 Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quy người 4082
7.1 Nghiên cứu sinh người 0
7.2 Cao học người 88
7.3 Chuyên khoa Y cấp II người 0
7.5 Chuyên khoa Y cấp I người 0
7.4 Đại học người 3034
7.6 Cao đẳng người 960
7.7 Trung cấp chuyên nghiệp người 0
8 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên % 80.1
9 Tổng thu năm 2015 tỷ đồng 87,5
9.1 Từ ngân sách nhà nước tỷ đồng 51,1
9.2 Từ học phí, lệ phí tỷ đồng 35,3
9.3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tỷ đồng 0
9.4 Từ nguồn khác tỷ đồng 1,1
         
 
Lập biểu
 
 
 
Trần Quang Thanh
 
Nghệ An, ngày … tháng … năm 2016
KT/HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
TS. Dương Công Hiệp
 
 
Tác giả: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Tin cùng chuyên mục:
  1. Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học ... Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017
  2. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  3. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  4. Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  6. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  7. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
Thông Tin Tiêu Biểu
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động