Về trang chủ

Thứ tư, 06 Tháng 12 2017
Tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2017 - 2018

 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
 
TỔNG HỢP
Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
Năm học 2017 – 2018
(Kèm theo công văn số 5496/BGDĐT-KHTC  ngày 08 tháng 11 năm 2016
của Bộ giáo dục và Đào tạo

- Hình thức công khai: Tại trường và trên website
- Địa chỉ web: http:// vuted.edu.vn
 
STT Nội dung Đơn vị
tính
Tổng số
1 Số ngành trường đang đào tạo ngành 41
1.1 Thạc sỹ   4
1.2 Đại học ngành 11
1.3 Cao đẳng ngành 26
2 Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra ngành 41
2.1 Thạc sỹ   4
2.2 Đại học ngành 11
2.3 Cao đẳng ngành 26
3 Diện tích đất của trường ha 17.96
4 Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo m2 30,909.99
4.1 Diện tích giảng đường/phòng học m2               8,985.18
4.2 Diện tích thư viện m2 975.24
4.3 Diện tích phòng thí nghiệm m2 216.72
4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành m2 12,701.61
5 Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường m2 2,937.60
6 Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn người 211
6.1 Giáo sư người 0
6.2 Phó giáo sư người 1
6.3 Tiến sỹ người 21
6.4 Thạc sỹ người 169
6.5 Chuyên khoa Y cấp I + II người 0
6.6 Đại học người 20
6.7 Cao đẳng người 0
6.8 Trình độ khác người 0
7 Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quy người 3014
7.1 Nghiên cứu sinh người 0
7.2 Cao học người 113
7.3 Chuyên khoa Y cấp II người 0
7.5 Chuyên khoa Y cấp I người 0
7.4 Đại học người 2198
7.6 Cao đẳng người 703
7.7 Trung cấp chuyên nghiệp người 0
8 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên % 80.1
9 Tổng thu năm 2016 tỷ đồng 72.2
9.1 Từ ngân sách nhà nước tỷ đồng 40.9
9.2 Từ học phí, lệ phí tỷ đồng 29.8
9.3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tỷ đồng 0
9.4 Từ nguồn khác tỷ đồng 1.5
 
    Tp. Vinh, ngày 12 tháng 11 năm 2017
               Người lập biểu  HIỆU TRƯỞNG
                     (đã ký)  (đã ký)
            Trần Quang Thanh PGS.TS. Hoàng Thị Minh Phương
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tác giả: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Tin cùng chuyên mục:
  1. Danh sách giảng viên cơ hữu:Bộ môn Giáo dục - Thể chất ... Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  2. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Lý luận chính trị Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  3. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Sư phạm kỹ thuật Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  4. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Ngoại Ngữ Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  5. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Giáo dục đại cương Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  6. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Kinh tế Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  7. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Công nghệ Thông tin Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

ĐH Kế toán

Hội thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới

Tổng kết hoạt động tình nguyện năm học 2016 - 2017, phát động phong trào tình nguyện năm học 2017 - 2018.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Mít tinh Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tổ chức trồng cây xanh chống biến đổi khí hậu

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Thông báo Về việc Tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia năm 2018

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Tại chức

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động