Về trang chủ

Thứ tư, 01 Tháng 3 2017
Thông báo kế hoạch giao đề tài và bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 02 (2015-2017)BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
Số:    33        /ĐHSPKTV-ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phú

                    Nghệ An, ngày   10    tháng 02  năm 2017
THÔNG BÁO
Kế hoạch giao đề tài và bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 02 (2015-2017)


Căn cứ Chương trình và Kế hoạch đào tạo, Nhà trường thông báo Kế hoạch giao đề tài và bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 02 (2015-2017) như sau:  
TT Nội dung công việc Thời gian
thực hiện
Ghi chú  
I. Giao đề tài luận văn tốt nghiệp:      
1 Giao đề tài:
Đề tài luận văn do trưởng khoa quản lý chuyên ngành công bố hoặc do học viên đề xuất, có đề cương nghiên cứu kèm theo, được người hướng dẫn và trưởng khoa đồng ý.
Trước 28/02/2017    
2 Duyệt đề cương:
Khoa tổ chức xét duyệt đề cương luận văn cao học và gửi danh sách (bản in và bản mềm) gồm tên đề tài, người hướng dẫn, số điện thoại, đơn vị công tác… về Phòng Đào tạo.
Trước
15/3/2017
   
  Quyết định giao đề tài:
Căn cứ đề nghị của khoa, Phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng ra quyết định về người hướng dẫn và đề tài luận văn cho học viên.
Trước
30/3/2017
   
II. Kế hoạch nộp và bảo vệ luận văn tốt nghiệp:    
1 Nộp quyển (bìa mềm) và hồ sơ chuẩn bị bảo vệ Trước
01/10/2017
 
2 Khoa quản lý chuyên ngành gửi danh sách dự kiến Hội đồng đánh giá luận văn (07 người) về Phòng Đào tạo. Trước
05/10/2017
   
3 Phòng Đào tạo tham mưu trình Hiệu trưởng ký Quyết định Hội đồng đánh giá luận văn chính thức (05 người). Trước
10/10/2017
   
4 Thời gian bảo vệ luận văn tốt nghiệp
 
04,05/11/2017    
5 Nộp quyển (bìa cứng) và hồ sơ sau bảo vệ để lưu và xét tốt nghiệp. Trước 05/12/2017    
III Tổ chức học và thi tiếng Anh theo chuẩn B1 Châu Âu (bậc 3/6 ): Trước 06/10/2017  
1 Đăng ký và tổ chức học Trước 06/10/2017    
2 Tổ chức thi Trước
20/8/2017
   
 
            Lưu ý:
1. Luận văn, Hướng dẫn luận văn và điều kiện bảo vệ luận văn, Hội đồng đánh giá luận văn được quy định tại Điều 26, Điều 27, Điều 28 trong Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.
2. Người có chức danh giáo sư­ được hướng dẫn tối đa 07 học viên; người có học vị tiến sĩ khoa học hoặc có chức danh phó giáo sư­ được hướng dẫn tối đa 05 học viên; người có học vị tiến sĩ từ 01 năm trở lên được hướng dẫn tối đa 03 học viên trong cùng thời gian, kể cả học viên của cơ sở đào tạo khác.
Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện kế hoạch theo thông báo này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản hồi kịp thời cho Nhà trường (qua Phòng Đào tạo)./.
 Nơi nhận:
- BGH (để c/đ);
 • Khoa Điện;
 • Khoa CKCT;
 • Trung tâm ĐT,BD;
 • Trung tâm TT-TV;
 • Website trường.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
  
TS. Phạm Hữu Truyền
                                                     
                                            
Tác giả: Phòng Đào tạo
Tin cùng chuyên mục:
 1. Thông báo Về việc tuyển sinh viên tham gia chương ... Thứ hai, 02 Tháng 10 2017
 2. Thông báo về việc nghỉ làm, nghỉ dạy và nghỉ học do ... Thứ năm , 14 Tháng 9 2017
 3. Thông báo về việc chuẩn bị phòng, chống cơn bão số 10 Thứ năm , 14 Tháng 9 2017
 4. Thông báo tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năng lực ... Thứ năm , 20 Tháng 7 2017
 5. Tổ chức chương trình Hội thảo việc làm của Công ty Cổ ... Thứ tư, 31 Tháng 5 2017
 6. Thông báo ngày hội Giáo dục đại học Quốc tế tại Việt ... Thứ ba, 04 Tháng 4 2017
 7. Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình ... Thứ năm , 23 Tháng 3 2017
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Thông báo về việc nghỉ làm, nghỉ dạy và nghỉ học do ảnh hưởng của cơn bão số 10

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Thông báo về việc chuẩn bị phòng, chống cơn bão số 10

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

Thông báo Về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa xuân 2018

Thông báo về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa thu 2016

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đánh giá viên kỹ năng nghề quốc tế theo chương trình City&Guilds 1106.

Các Đơn Vị Trực Thuộc
 • Khoa
 • Phòng - Trung tâm
 • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động