Về trang chủ

Thứ tư, 29 Tháng 11 2017
Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa về phòng, chống tham nhũng cho sinh viên năm 2017
BỘ LAO ĐỘNG TB&XH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                    Nghệ An, ngày…….tháng…..năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động ngoại khóa về phòng, chống tham nhũng cho sinh viên năm 2017

          Căn cứ chương trình công tác năm 2017 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật  Vinh về việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng cho sinh viên. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh xây dựng kế hoạch triển khai như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
     1. Mục đích.
- Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và xây dựng thái độ, ý thức tự giác, tích cực trong đấu tranh phòng chống tham nhũng cho sinh viên.
- Phát huy vai trò xã hội của Nhà trường, qua đó góp phần tạo ra phong trào sâu rộng nhằm đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiệu quả, từng bước hình thành văn hoá chống tham nhũng.
     2. Yêu cầu.
- Công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể; bám sát sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, ban tuyên giáo các cấp; bảo đảm tính trung thực, khách quan, đúng Quy định của Đảng về chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng.
- Giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng phải gắn với việc nâng cao đạo đức xã hội, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên bằng nhiều hình thức phong phú.
II. NỘI DUNG.
- Tổ chức “Hội nghị chuyên đề về tuyên truyền luật phòng, chống tham nhũng ”trong Sinh viên là lớp trưởng; Bí thư liên chi đoàn; Bí thư chi đoàn, Chủ tịch liên chi Hội SV; chủ tịch Hội sinh viên các lớp chính quy hiện đang học tập tại trường. Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là những nội dung cơ bản của Nghị quyết, Kết luận 21 và Kết luận 10; làm rõ tầm quan trọng của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tạo sự chuyển biến về nhận thức của sinh viên về nguy cơ, tác hại của tham nhũng đối với việc giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
- Tổ chức “Cuộc thi tự luận tìm hiểu về luật phòng chống tham nhũng”, xây dựng chuyên mục giáo dục về PCTN trên trang thông tin điện tử của trường, nhằm nâng cao chất lượng cho công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng trong sinh viên nhà trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Phòng Công tác HSSV.
- Chủ trì, phối hợp với Khoa lý luận chính trị và các khoa đào tạo trong nhà trường tiếp tục triển khai chương trình ngoại khóa phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo năm 2017 trong Sinh viên.
- Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí, tiến độ thời gian và tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch nêu trên.
2. Khoa lý luận chính trị.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật kiến thức, tài liệu liên quan để phục vụ công tác tuyên truyền.
- Biên soạn ngân hàng câu hỏi thi tự luận, tổ chức chấm bài thi.
3. Các khoa quản lý sinh viên.
- Trưởng các khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác HSSV phối hợp với Phòng Công tác HSSV triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch và sự phân công của ban chỉ đạo.
- Phổ biến thể lệ cuộc thi tìm hiểu về luật Phòng chống tham nhũng đến tận các lớp Sinh viên thuộc khoa mình quản lý.
- Lập danh sách sinh viên là lớp trưởng; Bí thư liên chi đoàn; Bí thư chi đoàn, Chủ tịch liên chi Hội SV; chủ tịch Hội sinh viên để tham dự “Hội nghị báo cáo chuyên đề về phòng, chống tham nhũng” theo đúng thành phần quy định.
- Nhận mẫu bài thi tại Phòng Công tác HSSV phát cho các lớp Sinh viên. Sau khi kết thúc thu nhận bài thi chuyển về Phòng Công tác HSSV để tổ chức chấm thi.
IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC.
 
TT Nội dung công việc Thời gian thực hiện Cá nhân, đơn vị chủ trì Cá nhân, đơn vị phối hợp
I Tổ chức Hội nghị chuyên đề, tuyên truyền về Phòng chống tham nhũng
1 Mời Ban nội chính Tỉnh ủy về nói chuyện chuyên đề Từ 27/11 - 29/11 Phòng CTHSSV Khoa LLCT
2 Tổ chức Hội nghị chuyên đề, tuyên truyền về Phòng chống tham nhũng cho cán bộ lớp, đoàn, hội. Phát tài liệu cho SV Từ 02/12 - 03/12 Phòng Công tác HSSV Trợ lý Công tác HSSV, Đoàn TN, Hội SV, phòng TH-HC-QT.
II Tổ chức cuộc thi (tự luận) về phòng chống tham nhũng cho SV toàn trường
1 Trợ lý CT-HSSV nhận mẫu bài thi và thể lệ cuộc thi tại Phòng Công tác HSSV phát cho các lớp Sinh viên thuộc khoa mình quản lý. Ngày 30/11 Phòng CTHSSV Trợ lý CTHSSV
2 Trợ lý CTHSSV hướng dẫn thể lệ cuộc thi, phát mẫu bài thi đến tận các lớp SV Từ 01/12 - 04/12 Trợ lý CTHSSV Sinh viên
3 Tổ chức cuộc thi viết bài tự luận về tìm hiểu luật Phòng chống tham nhũng. Từ 05/12 - 19/12 Ban tổ chức,
Ban thư ký
 
4 Trợ lý CTHSSV thu bài thi và nạp về phòng Công tác HSSV vào 15h chiều ngày 20/12/2017 Ngày 20/12 Trợ lý CTHSSV Sinh viên
5 Chấm bài thi. Từ 21/12 - 24/12 Ban thư ký, Ban chấm thi  
6 Họp tổng kết, rút kinh nghiệm Từ 25/12 Ban chỉ đạo, ban thư ký, ban tổ chức  
7 Tổ chức Lễ tổng kết và Công bố giải thưởng. Ngày 26/12 Ban chỉ đạo, ban thư ký,  Ban tổ chức Trợ lý CTHSSV
III Truyền thông trên trang Web nhà trường
1 Cập nhật các văn bản về luật Phòng chống tham nhũng, đăng tải nội dung tổ chức và giải thưởng cuộc thi. Từ 29/11 Trung tâm  Thông tin - Thư viện Ban thư ký
 
 
 
 
Nơi nhận:
- Ban chỉ  đạo                                                          - Ban thư ký                                                             -Lưu: VT, CTHSSV
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
( đã ký)
 
TS. Dương Công Hiệp
Tác giả: Phòng Công tác Sinh viên
Tin cùng chuyên mục:
  1. Tài liệu phục vụ Cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng chống ... Thứ bảy, 02 Tháng 12 2017
  2. Ngân hàng câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu luật Phòng chống ... Thứ bảy, 02 Tháng 12 2017
  3. Thể lệ cuộc thi tự luận Tìm hiểu pháp luật về phòng, ... Thứ tư, 29 Tháng 11 2017
  4. Quyết định Thành lập ban tổ chức cuộc thi Tự luận về ... Thứ tư, 29 Tháng 11 2017
  5. Quyết định thành lập ban tổ chức Hội nghị chuyên đề ... Thứ tư, 29 Tháng 11 2017
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

Hội thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới

Tổng kết hoạt động tình nguyện năm học 2016 - 2017, phát động phong trào tình nguyện năm học 2017 - 2018.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Mít tinh Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tổ chức trồng cây xanh chống biến đổi khí hậu

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

ĐH Công nghệ chế tạo máy

Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Tại chức

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động