Về trang chủ

Thứ tư, 29 Tháng 11 2017
Thể lệ cuộc thi tự luận Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ
PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

 

THỂ LỆ CUỘC THI TỰ LUẬN
“Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
(Ban hành kèm theo Quyết định số:………. /QĐ-ĐHSPKTV ngày…..tháng…..năm 2017)

         Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành về luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong Sinh viên, đưa công tác PCTN thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả. Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”  ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:
I. TÊN CUỘC THI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA.
1. Tên Cuộc thi:  “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
2. Đối tượng dự thi: Toàn thể Sinh viên chính quy hiện đang học tập tại trường.
3. Nội dung câu hỏi thi: Thi tự luận gồm có gồm 10 câu (từ câu 01 đến câu 10) viết  hiểu biết cá nhân về tình trạng tham nhũng, phát hiện các gương điển hình trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (Có ngân hàng câu hỏi kèm theo).
II. HÌNH THỨC TIẾN HÀNH, YÊU CẦU CỦA CUỘC THI
1. Hình thức Cuộc thi: Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi tự luận (bài viết tay trên giấy A4).
2. Yêu cầu đối với bài dự thi.
       a) Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi. Bài thi phải được viết bằng tay, không    đánh máy, không nhận bài photocopy. Bài dự thi đóng quyển, bìa cứng.
       b) Ngoài bìa ghi rõ các thông tin liên quan đến người dự thi như: Họ tên, lớp khóa, khoa.
       c) Bài dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi do ban tổ chức đặt ra.
- Bài dự thi hợp lệ phải đảm bảo các yêu cầu sau:
   + Đảm bảo đầy đủ các yêu cầu đối với bài dự thi theo quy định tại điểm b mục này.
              + Gửi đến Ban tổ chức đúng với thời gian quy định.
- Bài dự thi không hợp lệ: Là những bài không đáp ứng các yêu cầu của bài dự thi hợp lệ theo quy định tại điểm b mục này:
            - Bài thi trả lời không đầy đủ các câu hỏi.
            - Bài thi gửi chậm so với thời gian quy định.
            - Bài thi không ghi rõ họ tên, địa chỉ người dự thi.
            - Bài thi có nội dung giống hệt nhau.
III. THỜI HẠN NHẬN BÀI DỰ THI, CÁCH TÍNH ĐIỂM
1. Thời hạn:
Thời gian kết thúc nhận bài dự thi kể từ khi phát động cuộc thi đến hết ngày 19/12/2017.
2. Nơi nhận bài thi:
            Trợ lý Công tác HSSV các khoa có trách nhiệm nhận bài dự thi của Sinh viên khoa mình, tổng hợp và gửi toàn bộ bài dự thi về Phòng Công tác HSSV chậm nhất vào 15h chiều ngày 20/12/2017.
3. Cách tính điểm: Tổng điểm của phần thi là 100 điểm, cụ thể:
10 câu hỏi mỗi câu 10 điểm; giải quyết đầy đủ các yêu cầu đặt ra của câu hỏi, có văn phong rõ ràng, trình bày lôi cuốn và có thêm hình ảnh minh họa.
IV. CƠ CẤU GIẢI VÀ GIẢI THƯỞNG
Trên cơ sở tổng hợp danh sách bài dự thi của Sinh viên về Ban tổ chức và kết quả chấm điểm bài thi. Ban tổ chức sẽ tổng hợp, bình xét, lựa chọn trao cho các cá nhân Sinh viên. Cơ cấu gồm 16 giải cá nhân:
            - 01 giải nhất, trị giá:                                               1.000.000đ                     
            - 02 giải nhì, mỗi giải trị giá:                                      700.000đ                               
            - 03 giải ba, mỗi giải trị giá:                                       500.000đ                                    
            - 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá:                      300.000đ
             Ban tổ chức có Giấy chứng nhận đạt giải kèm theo tiền thưởng.
 Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo                                                            - Ban tổ chức                                                            - Ban thư ký
- Các khoa
- Lớp SV
- Lưu VT.                                                                       
 
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
( đã ký)
TS. Dương Công Hiệp
 
 
 
                                                                                       
                                          
Tác giả: Phòng Công tác Sinh viên
Tin cùng chuyên mục:
  1. Tài liệu phục vụ Cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng chống ... Thứ bảy, 02 Tháng 12 2017
  2. Ngân hàng câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu luật Phòng chống ... Thứ bảy, 02 Tháng 12 2017
  3. Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa về phòng, chống ... Thứ tư, 29 Tháng 11 2017
  4. Quyết định Thành lập ban tổ chức cuộc thi Tự luận về ... Thứ tư, 29 Tháng 11 2017
  5. Quyết định thành lập ban tổ chức Hội nghị chuyên đề ... Thứ tư, 29 Tháng 11 2017
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

Hội thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới

Tổng kết hoạt động tình nguyện năm học 2016 - 2017, phát động phong trào tình nguyện năm học 2017 - 2018.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Mít tinh Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tổ chức trồng cây xanh chống biến đổi khí hậu

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

ĐH Công nghệ chế tạo máy

Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Tại chức

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động