DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA XXVI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

TT

Họ  đệm

Tên

Chức vụ

 
 
 

1

Thái Anh

Tuấn

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường

 

2

Phạm Hữu

Truyền

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Hiệu trưởng

 

3

Nguyễn Văn

Thịnh

UVBTV,Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng phòng TCCB

 

4

Thái Hữu

Nguyên

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng khoa Điện

 

5

Cao Danh

Chính

UVBCH,Trưởng Ban Dân vận, Trưởng phòng Đào tạo

 

6

Hồ Xuân

Bằng

UVBCH, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Phó phòng TCCB

 

7

Lê Hồng

Sơn

UVBCH, Trưởng khoa Giáo dục đại cương

 

8

Lê Thái

Sơn

UVBCH, Trưởng khoa Cơ khí chế tạo

 

9

Phan Thị

Tâm

UVBCH, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, Trưởng khoa Sư phạm kỹ thuật

 

10

Nguyễn Thị

Trâm

UVBCH, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng khoa Kinh tế

 

11

Đặng Minh

Việt

UVBCH, Chánh văn phòng Đảng ủy, Phó phòng Tổng hợp -HC

 

12

Lê Khắc

Bình

UVBCH, Trưởngphòng KH-HTQT

 

13

Nguyễn Thanh

Bình

UVBCH, Chủ tịch Công đoàn Trường; Trưởng Khoa Cơ khí Động lực