DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
  KHÓA XXV – NHIỆM KỲ 2015 - 2020
TT Họ và tên Chức vụ
     
2 Phạm Hữu Truyền Phó Bí thư - Chủ nhiệm UBKT
Thái Anh Tuấn Ủy viên Ban thường vụ
4 Nguyễn Văn Thịnh Ủy viên Ban thường vụ
5 Lê Thái Sơn Ủy viên
6 Lê Minh Tân Ủy viên
7 Nguyễn Khắc Hải Ủy viên
8 Phan Thị Tâm Ủy viên
9 Đậu Phi  Hải Ủy viên
10 Lê Hồng Sơn Ủy viên
11 Cao Danh Chính Ủy viên
12 Hồ Xuân  Bằng Ủy viên
13 Thái Hữu Nguyên Ủy viên
14 Đặng Minh Việt Ủy viên
15 Nguyễn Thị Trâm Ủy viên