Về trang chủ


Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Ban thư ký triển khai thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo năm 2016
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ......../QĐ-ĐHSPKTV             Nghệ An, ngày        tháng      năm 2016
   
           
QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban chỉ đạo và Ban thư ký triển khai thực hiện đưa nội dung phòng,
chống tham nhũng vào chương trình đào tạo năm 2016
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
Căn cứ Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Đề án  đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng;
Căn cứ Công văn số 5571/BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 06 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014;
Căn cứ Công văn số 3155/LĐTBXH-TCDN ngày 23 tháng 08 năm 2013 về việc bổ sung nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình môn học Pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 1991/QĐ-LĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh;
Căn cứ vào Kế hoạch triển khai thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo năm 2016 của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh;
Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Thanh tra,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo và Ban thư ký triển khai thực hiện đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình đào tạo năm 2016, gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban chỉ đạo và Ban thư ký sẽ tự giải thể sau khi đã hoàn thành nội dung thực hiện đề án theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
Điều 3: Các đơn vị cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3;                                                                                      đã ký
- Lưu VT, Ttra.                                                                      TS.Hoàng Thị Minh Phương


DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO
(Kèm theo Quyết định số ……/ĐHSPKTV ngày …… tháng ….năm 2016 )
 
STT Họ và tên Chức vụ Trách nhiệm
Hoàng Thị Minh Phương Hiệu trưởng Trưởng ban
Dương Công Hiệp Phó Hiệu trưởng Phó Ban
Nguyễn Phùng Việt Trưởng phòng Thanh tra, Chủ tịch CĐ trường ỦV thường trực
Cao Việt Dũng Phó Hiệu trưởng Ủy viên
Phạm Hữu Truyền Phó Hiệu trưởng Uỷ viên
Đặng Minh Việt Bí thư Đoàn trường Ủy viên
Nguyễn Mạnh Dũng Trưởng Trung tâm Thông tin-Thư viện Ủy viên
Trần Quang Thanh Trưởng  phòng KT & ĐBCL Ủy viên
Lương Thanh Bình Trưởng Khoa Điện Ủy viên
10  Nguyễn Minh Quân Phó khoa phụ trách Khoa Điện tử Ủy viên
11  Đậu Phi Hải Phó khoa phụ trách Khoa Cơ khí Chế tạo Ủy viên
12  Nguyễn Thanh Bình Trưởng Khoa Cơ khí động lực Ủy viên
13  Trương Công Hữu Phó khoa phụ trách Khoa Lý luận chính trị Ủy viên
14  Nguyễn Thị Trâm Trưởng khoa Kinh tế Ủy viên
15  Hồ Ngọc Vinh Trưởng Khoa CNTT Ủy viên
 
 
DANH SÁCH BAN THƯ KÝ
(Kèm theo Quyết định số ……/ĐHSPKTV ngày …… tháng …...năm 2016 )
 
STT Họ và tên Chưc vụ Trách nhiệm
Nguyễn Phùng Việt Trưởng phòng Thanh tra Trưởng Ban
Phùng Bá Chương Phó Trưởng phòng Thanh tra Phó Ban
Phạm Công Tho Chuyên viên phòng KT-TC Uỷ viên
Trương Vĩ Đại GVC phòng Thanh tra Ủy viên
Nguyễn Chương Đạo Chủ tịch Hội sinh viên Uỷ viên
 
  
 
Tác giả: Phòng Thanh tra
Tin cùng chuyên mục:
  1. Quyết định thành lập Ban Giám khảo cuộc thi "Tìm ... Thứ năm , 04 Tháng 8 2016
  2. Kế hoạch triển khai đưa nội dung phòng, chống tham ... Thứ năm , 04 Tháng 8 2016