CHIẾN LƯỢC

Phát triển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030

 

I. QUAN ĐIỂM, SỨ MẠNG, TẦM NHÌN

1. Quan điểm phát triển:

a) Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh là cơ sở giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; phát huy thế mạnh của Nhà trường về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề; đào tạo kỹ sư công nghệ, kỹ thuật viên.

b) Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động giáo dục, đào tạo của Nhà trường;  chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, phù hợp về cơ cấu; nâng cao hiệu quả công tác quản lý; tăng cường cơ sở vật chất từng bước xây dựng Trường trở thành trường đại học sư phạm kỹ thuật trọng điểm quốc gia.   

c) Chuyển mô hình phát triển dựa trên quy mô, số lượng sang mô hình phát triển dựa trên chất lượng, hiệu quả. Xây dựng mô hình các lớp chất lượng cao, các lớp đào tạo giáo viên dạy nghề đạt chuẩn khu vực và quốc tế .

d) Phát huy nội lực gắn với huy động tối đa mọi nguồn lực. Đẩy mạnh liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện giữa các đơn vị trong Trường và với các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

 2. Sứ mạng

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh là cơ sở đào tạo GVDN, nhân lực kỹ thuật - công nghệ trình độ sau đại học, đại học và cao đẳng; dạy nghề các cấp trình độ; nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ góp phần nâng cao cuộc sống và phát triển bền vững xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

3. Tầm nhìn

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh là trường Đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, có chất lượng và uy tín, từng bước đạt chuẩn Quốc gia, khu vực và quốc tế.

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020

1. Mục tiêu tổng quát:

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh sẽ là trường đại học đa ngành, đa cấp trình độ và đa hệ đào tạo trong lĩnh vực sư phạm kỹ thuật, kỹ thuật công nghệ và các lĩnh vực kinh tế khác. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao sản phẩm công nghệ phù hợp với các ngành nghề mà nhà trường đào tạo. Từng bước xây dựng Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh trở thành trường đại học sư phạm kỹ thuật trọng điểm quốc gia. Phấn đấu đến năm 2020 đạt trình độ phát triển chung các trường đại học trong nước; đến năm 2030 đạt trình độ trung bình ở khu vực Đông Nam Á.

Phát triển quy mô một cách hợp lý đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; cơ cấu ngành nghề đào tạo phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước. Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ đào tạo với nhiệm vụ nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, khoa học sư phạm; giữa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ với giáo dục chính trị tư tưởng; giữa đào tạo nguồn nhân lực với thị trường lao động và việc làm.

 2. Mục tiêu cụ thể:

- Ổn định và tăng dần quy mô đào tạo, đến năm 2020 đạt quy mô từ 8.000 đến 10.000 sinh viên;

- Phát triển ngành, nghề đào tạo theo hướng phát huy thế mạnh của Nhà trường về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề; đào tạo kỹ sư công nghệ, kỹ thuật viên. Đến năm 2020, có 2 - 3 chuyên ngành đào tạo tiến sỹ, 5 - 7 chuyên ngành đào tạo thạc sỹ,  18 - 20 ngành đào tạo đại học,  20 - 22 nghề đào tạo trình độ cao đẳng nghề;

- Phát triển quy mô đi đôi với giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo về mọi mặt. Đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực về trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành; đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, gắn với thực tiễn sản xuất và hội nhập quốc tế; Phấn đấu để sản phẩm đào tạo của Nhà trường đạt chuẩn trình độ quốc gia vươn tới chuẩn trình độ khu vực và quốc tế.

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng GVDN nhằm đáp ứng nhu cầu GVDN về số lượng, cơ cấu ngành nghề theo Đề án phát triển đội ngũ GVDN đến 2020 và những năm tiếp sau.  Tỷ lệ đào tạo GVDN trong tổng quy mô đào tạo hàng năm là 50%.

- Phát triển trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho GVDN và người lao động, thành lập trung tâm đánh giá kỹ năng nghề theo chuẩn quốc tế;

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo của nhà trường, thực tiễn sản xuất của địa phương và khu vực. Tích cực tham gia các đề tài, đề án cấp bộ, cấp tỉnh và cấp Nhà nước với vị thế của một trung tâm nghiên cứu khoa học của vùng lãnh thổ và cả nước, phấn đấu  tạo ra nguồn thu từ công tác NCKH để phát triển Trường.

- Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các trường đại học và các tổ chức quốc tế để trao đổi chương trình đào tạo, trao đổi học thuật; đào tạo bồi dưỡng cán bộ, sinh viên; tìm kiếm việc làm sau đào tạo; thu hút nguồn lực cho sự phát triển của Nhà trường.

- Làm tốt công tác giáo dục, quản lý và hỗ trợ người học; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người học; tạo môi trường lành mạnh, an toàn để người học có điều kiện học tập và rèn luyện tốt, tham gia bảo vệ và xây dựng nhà trường, tăng cường các hoạt động tư vấn và giới thiệu việc làm.

- Xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng.  Đến năm 2020 tỉ lệ sinh viên trên giảng viên đạt 20 sinh viên/giảng viên; 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó 10 - 15% có trình độ tiến sĩ; 3-5 giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư; 5-10% giảng viên có thể giảng dạy một số học phần bằng tiếng Anh;

- Quy hoạch mở rộng đất, đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị tương xứng với sự phát triển quy mô và chất lượng đào tạo.

- Thực hiện chế độ tự chủ về tài chính; nâng dần tỷ lệ tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên đến năm 2020 là 70%, đến năm 2030 thực hiện tự chủ hoàn toàn về kinh phí chi thường xuyên; đảm bảo tính kế hoạch, hiệu quả, công khai, minh bạch trong các hoạt động tài chính; tăng cường và đa dạng hoá các nguồn lực đầu tư, để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị;

3. Tầm nhìn đến năm 2030

 Đến năm 2030, Trường Đại học SPKT Vinh trở thành cơ sở đào tạo đại học và sau đại học theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng; phát triển vững mạnh trên các mặt cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, cơ sở vật chất; tiến hành các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng KH-CN và hợp tác quốc tế, xứng đáng là một trong những trường Đại học sư phạm kỹ thuật trọng điểm quốc gia; các ngành mũi nhọn của Trường thu hút nhiều sinh viên trong nước và các nước trong khu vực ASEAN đến học; cùng các trường đại học khác trong vùng góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực và của cả nước.