Để nhà trường phát triển nhanh và bền vững trong tiến trình đổi mới của đất nước, đạt được mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục đại học đề ra, gắn sát với yêu cầu nguồn nhân lực của nền kinh tế xã hội, cần thiết phải xây dựng kế hoạch tổng thể để phát triển trường một cách khoa học và khả thi.

 1. Quy mô đào tạo
Quy mô đào tạo của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh dự tính tới năm 2020 đạt 15000 HS-SV/năm; chỉ tiêu tuyển sinh theo từng năm; tỷ lệ đào tạo GVDN, đào tạo ĐH, đào tạo nghề so với  tổng quy mô  ở các giai đoạn thể hiện cụ thể trong các bảng dưới đây:

2. Phương thức đào tạo
Tùy thuộc hệ đào tạo và các cấp trình độ đào tạo, Trường Đại học SPKT Vinh sẽ tổ chức đào tạo theo các phương thức sau:
Đào tạo đại học, cao đẳng: Thực hiện chiến lược đổi mới giáo dục đại học, Trường sẽ chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để chuyển từ đào tạo theo học chế học phần kết hợp niên chế hiện nay sang đào tạo theo học chế tín chỉ vào năm 2010 đối với hệ đào tạo chính quy. Đối với hệ đào tạo vừa làm, vừa học, tùy theo tình hình cụ thể sẽ chuyển dần sang phương thức này và tiến tới đào tạo cùng chương trình và cấp một loại bằng tốt nghiệp, khi điều kiện cho phép để đảm bảo chất lượng đào tạo.
Đào tạo nghề: Hiện nay, Trường đă chuyển từ phương thức đào tạo niên chế với chương trình gồm các môn học sang phương thức đào tạo theo mô đun, môn học.

3. Hình thức đào tạo
            Để thực hiện quy mô nói trên, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người học, nâng cao hiệu quả đào tạo, Trường sẽ áp dụng nhiều hình thức đào tạo phù hợp. 

4. Chất lượng giáo dục.
Chất lượng giáo dục được xem là yếu tố sống còn đối với Nhà trường. Vì vậy, quá trình phát triển Trường trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đào tạo phải gắn với các chỉ tiêu chất lượng và phải được kiểm định để phát triển bền vững. Trong điều kiện mới thành lập, công tác chuẩn bị cần phải có thời gian và đảm bảo các yêu cầu cần thiết. Do vậy, phấn đấu đến năm 2010 Trường sẽ triển khai công tác kiểm định chất lượng bắt đầu bằng tự đánh giá, cuối năm 2010 sẽ thực hiện đánh giá ngoài tiến tới xây dựng cơ chế tự đảm bảo chất lượng, năm 2011 tham gia kiểm định chất lượng chương trình. Trường sẽ tiến hành tự đánh giá theo định kỳ vào những năm tiếp sau.
Công tác thanh tra khảo thí cũng cần chú trọng phát triển, nhằm năng cao ý thức tự giác của cán bộ, giáo viên và học sinh, giúp đỡ, điều chỉnh kịp thời những sai sót lệch lạc và khen thưởng, động viên mọi người làm tốt công việc của mình. Thanh tra thường xuyên tạo nên kỷ cương nề nếp trong toàn bộ hoạt động giáo dục của nhà trường.
Cùng với thanh tra, công tác khảo thí, bảo đảm việc đánh giá kết quả học tập của học viên một cách khách quan, chính xác, giúp cho giảng viên và học sinh, sinh viên chủ động trong dạy và học, không vi phạm đạo đức nhà giáo, chống tiêu cực trong thi cử.
Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020: 18 ngành trình độ đại học và 12 ngành trình độ cao đẳng có 90% số học phần có ngân hàng câu hỏi thi.
Chuẩn bị cơ sở vật chất và đào tạo cán để thực hiện tổ chức thi và chấm thi học phần bằng máy tính, phấn đấu đến năm 2020 có 900 học phần với 9500 học viên dự thi bằng máy tính.

5. Chiến lược phát triển nghiên cứu khoa học
Thành lập một số trung tâm nghiên cứu và ứng dụng sản xuất; hình thành các nhóm nghiên cứu “mạnh” của trường;
Tham gia Techmart và các cuộc triển lãm khoa học- công nghệ; Hội thi Robocon,... .
NCKH phục vụ đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục đào tạo, giảng dạy theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phát huy tư duy sáng tạo, năng lực tự học, tự tạo việc làm;
Từng bước gắn NCKH với hoạt động giáo dục đại học, đặc biệt là trình độ sau thạc sỹ, tiến sỹ;
Thiết lập và tăng cường hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong và ngoài nước nhằm tạo điều kiện giúp trường nâng cao năng lực NCKH, hội nhập khu vực và quốc tế;
Đẩy mạnh hoạt động NCKH phục vụ nhu cầu sản xuất, phỏt triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và cả nước;
Tăng cường quan hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để thực hiện các hợp đồng nghiên cứu theo nhu cầu;
Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiến tiến hiện đại của nước ngoài để chuyển giao cho các doanh nghiệp trong nước.

6. Chiến lược phát triển hợp tác quốc tế
Mở rộng quan hệ, hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế; tích cực và chủ động tiến tới hội nhập với giáo dục đại học quốc tế; tăng cường vị thế và uy tín về đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường.
Tăng cường các nguồn lực cho công tác HTQT. Bổ sung nhân lực và các điều kiện để thực thi các nhiệm vụ HTQT một cách chuyên nghiệp.
Hợp tác với các trường, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp nước ngoài để xúc tiến các hoạt động NCKH, chuyển giao công nghệ và trao đổi thông tin khoa học.
Hợp tác chặt chẽ giữa trường với các doanh nghiệp sản xuât và người sử dụng trong công tác hợp tác chuyển giao công nghệ.
Khuyến khích, tạo điều kiện cho tất cả cán bộ giảng viên xúc tiến liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với  các  đối tác nước ngoài.

7. Chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý.
            Xây dựng và thực hiện quy hoạch đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục đại học, bảo đảm đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học. 
            Đổi mới phương thức tuyển dụng theo hướng khách quan, công bằng và có yếu tố cạnh tranh. Hoàn thiện và thực hiện cơ chế hợp đồng dài hạn; bảo đảm sự bình đẳng giữa giảng viên biên chế và hợp đồng.
            Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục đại học đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy và quản lý tiên tiến.