Đại học Kế toán
23/01/2016 08:58
Đại học Kế toán

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH: KẾ TOÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHSPKTV ngày ….. tháng ….. năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)

1. Tên ngành đào tạo:

- Tiếng Việt: KẾ TOÁN

- Tiếng Anh: ACCOUNTING

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Về kiến thức:                         

- Kiến thức chung: 

+ Nhận thức đầy đủ về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Có kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục An ninh - Quốc phòng; Các kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên để tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

+ Có đủ kiến thức về Tiếng Anh để phục vụ cho việc tra cứu tài liệu; Có khả năng giao tiếp tốt các vấn đề trong lĩnh vực kế toán.

+ Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế làm nền tảng cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

+ Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu rộng trong phạm vi của ngành Kế toán

- Kiến thức chuyên ngành:

+ Có kiến thức chuyên môn về kế toán tài chính, các chế độ kế toán trong hệ thống kế toán;

+ Có kiến thức về tổ chức thực hành các phần hành kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc mọi thành phần kinh tế;

+ Có kiến thức về hệ thống ngân sách nhà nước, chính sách tài chính quốc gia, cơ chế tài chính của bộ máy nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập và các chính sách thuế, thực hành thuế…

+ Có kiến thức để cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại các đơn vị kế toán.

+ Có kiến thức để đánh giá được tình hình hoạt động tài chính của đơn vị.     

4. Về kỹ năng:

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

+ Tổ chức được công tác tài chính, kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp;

+ Lập được báo cáo kế toán tài chính, kế hoạch tài chính doanh nghiệp, báo cáo kế toán quản trị và báo cáo thuế của đơn vị kế toán;

+ Phân tích được tình hình kinh tế, tài chính đơn vị;

+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của đơn vị;

+ Tham mưu được cho lãnh đạo đơn vị những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của đơn vị đúng pháp luật.

+ Ứng dụng kiến thức về cơ sở dữ liệu vào nghiệp vụ kế toán.

+ Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp trong ngành kế toán.

+ Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.

+ Đạt chuẩn kỹ năng thực hành nghề bậc 3 Quốc gia nghề kế toán.

+ Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (tương ứng với B1 - theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam).

+ Có năng lực Tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

5. Về thái độ:

+ Có ý thức trách nhiệm công dân; yêu nghề, có đạo đức và thái độ nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

+ Năng động, sáng tạo, ham học hỏi, biết đúc kết kinh nghiệm trong công việc.

+ Có tư duy toàn diện và hệ thống.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:     

+ Làm việc với cương vị: nhân viên kế toán, kiểm toán viên, nhân viên kinh doanh, nhân viên tín dụng Ngân hàng, ... trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp và các tổ chức chính trị, xã hội...

+ Đảm nhận công việc quản lý tài chính trong các doanh nghiệp trong nước và liên doanh với nước ngoài.

+ Làm việc cho các doanh nghiệp tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia …

+ Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục Đại học.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

+ Có khả năng học tập, nâng cao trình độ ở bậc cao hơn.

+ Có khả năng học tập các chuyên ngành cùng khối.

+ Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ.

+ Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn về kế toán và các lĩnh vực có liên quan.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

+ Bộ chương trình khung giáo dục khối ngành Kế toán trình độ Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Chương trình đào tạo ngành Kế toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

+ Chương trình đào tạo ngành Kế toán của Học viện Tài chính kế toán Hà Nội.

+ Chương trình đào tạo ngành Kế toán của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 ( đã ký)

 

TS.Phạm Hữu Truyền