Về trang chủ


Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Thông báo Về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa xuân 2018

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

Hội thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Tổng kết hoạt động tình nguyện năm học 2016 - 2017, phát động phong trào tình nguyện năm học 2017 - 2018.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Mít tinh Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tổ chức trồng cây xanh chống biến đổi khí hậu

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

Các Đơn Vị Trực Thuộc
Ảnh Hoạt Động
Quyết định thành lập ban tổ chức Hội nghị chuyên đề về phòng, chống tham nhũng cho sinh viên là cán bộ lớp, đoàn hội năm 2017
BỘ LAO ĐỘNG TB&XH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VINH


Số:……./QĐ-ĐHSPKTV
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
                    Nghệ An, ngày…….tháng…..năm 2017
 
   
QUYẾT ĐỊNH
 
Thành lập ban tổ chức Hội nghị chuyên đề về phòng, chống tham nhũng
cho sinh viên là cán bộ lớp, đoàn hội năm 2017
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
 
         Căn cứ Quyết đinh số 137/2009/Đ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.
       Căn cứ Công văn số 5571/BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 06 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham những vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014.
         Căn cứ Công văn số 3155/LĐTBXH-TCDN ngày 23 tháng 08 năm 2013 về việc bổ sung nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình môn học pháp luật.
       Căn cứ Quyết định số 1991/QĐ-LĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.
        Căn cứ vào kế hoạch Tổ chức hoạt động ngoại khóa về phòng, chống tham nhũng cho sinh viên năm 2017 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.
          Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác HSSV,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức “Hội nghị chuyên đề” về phòng, chống tham nhũng cho sinh viên năm 2017, gồm các Ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Đièu 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban tổ chức sẽ tự giải thể sau khi đã hoàn thành nội dung thực hiện theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt
Điều 3: Các đơn vị cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
Nơi nhận:                                                                   
-Như điều 3;                                                                              
-Lưu VT, CTHSSV.
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
( đã ký)
 
TS. Dương Công Hiệp
 
 
 
 
DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG CHO SINH VIÊN CÁN BỘ LỚP, ĐOÀN, HỘI NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số:……../ĐHSPKTV, ngày……tháng……năm 2017)
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Dương Công Hiệp Phó hiệu trưởng Trưởng ban
2 Phan Xuân Thạch Trưởng phòng CTHSSV Phó ban
 
3
 
Nguyễn Ngọc Quý
 
Phó Tp CTHSSV
Uỷ viên thường trực
4 Nguyễn Công An Trưởng khoa LLCT Ủy viên
5 Nguyễn Mạnh Dũng Trưởng TT-TTTV Ủy viên
6 Đặng Minh Việt Bí thư đoàn trường Ủy viên
7 Trần Thị Trà Giang CV Phòng KTTC Ủy viên
8 Phan Văn Thám CV Phòng CTHSSV Ủy viên
 
Danh sách gồm có 8 người
Tác giả: Phòng Công tác Sinh viên
Tin cùng chuyên mục:
  1. Thể lệ cuộc thi tự luận Tìm hiểu pháp luật về phòng, ... Thứ tư, 29 Tháng 11 2017
  2. Quyết định Thành lập ban tổ chức cuộc thi Tự luận về ... Thứ tư, 29 Tháng 11 2017
  3. Ngân hàng câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu luật Phòng chống ... Thứ bảy, 02 Tháng 12 2017
  4. Tài liệu phục vụ Cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng chống ... Thứ bảy, 02 Tháng 12 2017
  5. Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa về phòng, chống ... Thứ tư, 29 Tháng 11 2017