Về trang chủ


Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động
SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 280 /QĐ-ĐHSPKTV ngày  9  tháng  7  năm 2015
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh)
 
I. SỨ MẠNG
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh là cơ sở đào tạo Giáo viên dạy nghề, nhân lực kỹ thuật - công nghệ trình độ sau đại học, đại học và cao đẳng; dạy nghề các cấp trình độ; nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ góp phần nâng cao cuộc sống và phát triển bền vững xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
 
II. TẦM NHÌN
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh là trường Đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, có chất lượng và uy tín, từng bước đạt chuẩn Quốc gia, khu vực và quốc tế.
III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
1. Mục tiêu tổng quát:
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh là trường đại học đa ngành, đa cấp trình độ và đa hệ đào tạo trong lĩnh vực sư phạm kỹ thuật, kỹ thuật công nghệ và các lĩnh vực kinh tế khác. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao sản phẩm công nghệ phù hợp với các ngành nghề mà nhà trường đào tạo. Từng bước xây dựng Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh trở thành trường đại học sư phạm kỹ thuật trọng điểm quốc gia. Phấn đấu đến năm 2020 đạt trình độ phát triển chung các trường đại học trong nước; đến năm 2030 đạt trình độ trung bình ở khu vực Đông Nam Á.
Phát triển quy mô một cách hợp lý đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; cơ cấu ngành nghề đào tạo phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước. Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ đào tạo với nhiệm vụ nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, khoa học sư phạm; giữa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ với giáo dục chính trị tư tưởng; giữa đào tạo nguồn nhân lực với thị trường lao động và việc làm.
2. Mục tiêu cụ thể:
- Ổn định và tăng dần quy mô đào tạo, đến năm 2020 đạt quy mô từ 8.000 đến 10.000 sinh viên, đến năm 2030 là 15.000 sinh viên;
- Phát triển ngành, nghề đào tạo theo hướng phát huy thế mạnh của Nhà trường về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề; đào tạo kỹ sư công nghệ, kỹ thuật viên. Đến năm 2020, có 2 - 3 chuyên ngành đào tạo tiến sỹ, 5 - 7 chuyên ngành đào tạo thạc sỹ, 18 - 20 ngành đào tạo đại học, 20 - 22 nghề đào tạo trình độ cao đẳng nghề;
- Phát triển quy mô đi đôi với giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo về mọi mặt. Đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực về trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành; đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, gắn với thực tiễn sản xuất và hội nhập quốc tế; Phấn đấu để sản phẩm đào tạo của Nhà trường đạt chuẩn trình độ quốc gia vươn tới chuẩn trình độ khu vực và quốc tế.
- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng GVDN nhằm đáp ứng nhu cầu GVDN về số lượng, cơ cấu ngành nghề theo Đề án phát triển đội ngũ GVDN đến 2020 và những năm tiếp sau. Tỷ lệ đào tạo GVDN trong tổng quy mô đào tạo hàng năm là 50%.
- Phát triển trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho GVDN và người lao động, thành lập trung tâm đánh giá kỹ năng nghề theo chuẩn quốc tế;
- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo của nhà trường, thực tiễn sản xuất của địa phương và khu vực. Tích cực tham gia các đề tài, đề án cấp bộ, cấp tỉnh và cấp Nhà nước với vị thế của một trung tâm nghiên cứu khoa học của vùng lãnh thổ và cả nước, phấn đấu tạo ra nguồn thu từ công tác NCKH để phát triển Trường.
- Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các trường đại học và các tổ chức quốc tế để trao đổi chương trình đào tạo, trao đổi học thuật; đào tạo bồi dưỡng cán bộ, sinh viên; tìm kiếm việc làm sau đào tạo; thu hút nguồn lực cho sự phát triển của Nhà trường.
- Làm tốt công tác giáo dục, quản lý và hỗ trợ người học; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người học; tạo môi trường lành mạnh, an toàn để người học có điều kiện học tập và rèn luyện tốt, tham gia bảo vệ và xây dựng nhà trường, tăng cường các hoạt động tư vấn và giới thiệu việc làm.
- Xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng.  Đến năm 2020 tỉ lệ sinh viên trên giảng viên đạt 20 sinh viên/giảng viên; 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó 10 - 15% có trình độ tiến sĩ; 3-5 giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư; 5-10% giảng viên có thể giảng dạy một số học phần bằng tiếng Anh;
- Quy hoạch mở rộng đất, đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị tương xứng với sự phát triển quy mô và chất lượng đào tạo.
- Thực hiện chế độ tự chủ về tài chính; nâng dần tỷ lệ tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên đến năm 2020 là 70%, đến năm 2030 thực hiện tự chủ hoàn toàn về kinh phí chi thường xuyên; đảm bảo tính kế hoạch, hiệu quả, công khai, minh bạch trong các hoạt động tài chính; tăng cường và đa dạng hoá các nguồn lực đầu tư, để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị.
IV. GIÁ TRỊ CỐT LÕI
1. Đổi mới và sáng tạo: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh luôn khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo và tôn trọng sự khác biệt trong giảng dạy và nghiên cứu, trong xây dựng và phát triển nhà trường.
2. Chất lượng và hiệu quả: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh luôn đặt chất lượng đào tạo lên hàng đầu trong mọi hoạt động phát triển của Nhà trường; Định hướng đào tạo theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, đáp ứng nhu cầu xã hội.
3. Kế thừa và phát triển: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh luôn tôn trọng và kế thừa truyền thống phát triển của Nhà trường; luôn ưu tiên phát triển, nâng cao chất lượng các ngành nghề truyền thống và các ngành nghề công nghiệp, kinh tế - xã hội mũi nhọn. Truyền thống là bệ phóng cho sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
4. Hợp tác và thân thiện: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh luôn mở rộng hợp tác với tất cả các đối tác trong nước và quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ. Quan hệ hợp tác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, lâu dài và bền vững.
V. KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG
Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển - Hội nhập.