Về trang chủ


Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động
Sứ Mệnh - Tầm Nhìn - Mục Tiêu Chiến Lược
Sứ mệnh
        Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh là cơ sở đào tạo Giáo viên dạy nghề, nhân lực kỹ thuật - công nghệ trình độ sau đại học, đại học, cao đẳng; dạy nghề các cấp trình độ; nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ góp phần nâng cao cuộc sống và phát triển bền vững xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Tầm nhìn
        Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh phấn đấu phát triển thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng nghề nghiệp ứng dụng có chất lượng và uy tín từng bước đạt chuẩn Quốc gia, khu vực và Quốc tế . 
 
Mục tiêu chiến lược.
        Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh sẽ là trường đại học đa ngành, đa cấp trình độ và đa hệ đào tạo trong lĩnh vực sư phạm kỹ thuật, kỹ thuật công nghệ và các lĩnh vưc kinh tế khác. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao sản phẩm công nghệ phù hợp với các ngành nghề mà Trường đang đào tạo. Từng bước xây dựng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh trở thành trường Đại học Sư phạm kỹ thuật trọng điểm quốc gia. Phần đấu đến năm 2020 đạt trình độ phát triển chung các trường đại học trong nước; đến năm 2030 đạt trình độ trung bình ở khu vực Đông Nam Á và Quốc tế.