Về trang chủ


Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017 Ngành: Công nghệ kỹ thuật Điền khiển và Tự động hóa
 
BỘ LAO ĐỘNG TB VÀ XÃ HỘI
 TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                       
(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
 
 
TT Nội dung Hệ đào tạo chính quy
    Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Cao đẳng
I Điều kiện tuyển sinh     Thí sinh đảm bảo các điều kiện trúng tuyển theo Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Điểm trúng tuyển năm 2015 (cho tất cả các ngành):
+ Theo kết quả kỳ thi THPTQG: Tổng điểm theo tổ hợp môn xét tuyển ≥15,0 điểm (đã tính điểm ưu tiên).
+ Theo kết quả học tập THPT: Tổng điểm theo tổ hợp môn xét tuyển (3 năm lớp 10, 11, 12) ≥ 18,0 điểm.
Thí sinh đảm bảo các điều kiện trúng tuyển theo Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Điểm trúng tuyển năm 2015 (cho tất cả các ngành):
+ Theo kết quả kỳ thi THPTQG: Tổng điểm theo tổ hợp môn xét tuyển ≥ 12,0 điểm (đã tính điểm ưu tiên).
+ Theo kết quả học tập THPT: Tổng điểm theo tổ hợp môn xét tuyển (3 năm lớp 10, 11, 12) ≥ 16,5 điểm.
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)     Ngoài 2 phòng thí nghiệm dùng chung là TN Vật lý và TN Hóa học, Khoa có 16 phòng thực hành, xưởng thực hành  với tổng diện tích mặt bằng làm việc là 2.275 m2, trong đó: - 06 xưởng thực tập cơ bản;- 06 xưởng thực tập chuyên ngành;và 04 phòng thí nghiệm chuyên môn. Ngoài 2 phòng thí nghiệm dùng chung là TN Vật lý và TN Hóa học, Khoa có 16 phòng thực hành, xưởng thực hành  với tổng diện tích mặt bằng làm việc là 2.275 m2, trong đó: - 06 xưởng thực tập cơ bản;- 06 xưởng thực tập chuyên ngành;và 04 phòng thí nghiệm chuyên môn.
III Đội ngũ giảng viên     Đội ngũ giảng viên bao gồm: 32 GV, trong đó 06 GV có trình độ tiến sỹ, 23 GV có trình độ thạc sỹ, 03 GV có trình độ đại học.Cán bộ quản lý: 01 Trưởng khoa, 02 Phó Trưởng khoa, 03 Trưởng bộ môn, 01 phó trưởng bộ môn, 01 phó xưởng. 01 cán bộ Giáo vụ khoa và 1 CB chuyên trách công tác quản lý sinh viên. Đội ngũ giảng viên bao gồm: 32 GV, trong đó 06 GV có trình độ tiến sỹ, 23 GV có trình độ thạc sỹ, 03 GV có trình độ đại học.Cán bộ quản lý: 01 Trưởng khoa, 02 Phó Trưởng khoa, 03 Trưởng bộ môn, 01 phó trưởng bộ môn, 01 phó xưởng. 01 cán bộ Giáo vụ khoa và 1 CB chuyên trách công tác quản lý sinh viên.
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học     Trường có Ký túc xá 800 giường cho người học lưu trú; Thư viện của trường có diện tích 1144m2, gồm thư viện truyền thống với hơn 1.981 đầu sách, 62.434 bản sách, 14 loại tạp chí chuyên ngành và hơn 40 loại báo. Nhà trường đã đầu tư một phòng đọc điện tử với 30 máy tính kết nối Internet và tiếp tục đầu tư để từng bước xây dựng thư viện điện tử hiện đại; Trường có hệ thống gara để xe cho người học, hệ thống căng tin, sân trường phục vụ vui chơi giải trí ... Trường có Ký túc xá 800 giường cho người học lưu trú; Thư viện của trường có diện tích 1144m2, gồm thư viện truyền thống với hơn 1.981 đầu sách, 62.434 bản sách, 14 loại tạp chí chuyên ngành và hơn 40 loại báo. Nhà trường đã đầu tư một phòng đọc điện tử với 30 máy tính kết nối Internet và tiếp tục đầu tư để từng bước xây dựng thư viện điện tử hiện đại; Trường có hệ thống gara để xe cho người học, hệ thống căng tin, sân trường phục vụ vui chơi giải trí ...
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học     Tham gia học tập đầy đủ theo quy định;Hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ tự học, tự nghiên cứu. Tham gia học tập đầy đủ theo quy định;Hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ tự học, tự nghiên cứu.
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được     Kiến thức: Được trang bị đầy đủ Kiến thức giáo dục đại cương Kiến thức cơ sở ngành và Kiến thức ngành; Có khả năng tìm hiểu phát triển ứng dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật điện.- Kỹ năng: Vận dụng Kiến thức và Kỹ năng chuyên sâu để đảm đương công việc của người Kỹ thuật viên trình độ đại học chuyên ngành Tự Động hóa.- Phẩm chất: Có Phẩm chất đạo đức lòng yêu nghề nghiệp và tác phong công nghiệp; Có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kiến thức: Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành; có khả năng tìm hiểu, phát triển ứng dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật điện.- Kỹ năng: Vận dụng kiến thức và kỹ năng chuyên sâu để đảm đương công việc của người kỹ thuật viên trình độ cao đẳng chuyên ngành Tự động hóa.- Phẩm chất: Có phẩm chất đạo đức, lòng yêu nghề nghiệp và tác phong công nghiệp; có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ     Kỹ thuật viên trình độ đại học trong các cơ quan, xí nghiệp bảo trì, sửa chữa các thiết bị vận hàng và điều khiển Tự động hóa các hệ thống máy móc thiết bị. Kỹ thuật viên trình độ cao đẳng trong các cơ quan, xí nghiệp bảo trì, sửa chữa các thiết bị vận hàng và điều khiển Tự động hóa các hệ thống máy móc thiết bị.
 
 
 
 
Nghệ An, ngày … tháng … năm 2016
KT/HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
TS. Dương Công Hiệp
 
 
Tác giả: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Tin cùng chuyên mục:
  1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  2. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  3. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  4. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  5. Tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục ... Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017
  6. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  7. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017