Về trang chủ


Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh
Tên cơ quan: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
Địa chỉ: Phường Hưng Dũng - Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An
Mã vùng: 038.3849264
Số máy Fax: 038.3842530
Website: http://www.vuted.edu.vn
Email: vuted.edu@gmail.com
Ban quản trị: Trung tâm thông tin thư viện
 
Tên đơn vị, cá nhân Địa chỉ    
Hiệu trưởng: PGS.TS. Hoàng Thị Minh Phương Tầng 2 nhà hiệu bộ      
Phó hiệu trưởng: TS. Phạm Hữu Truyền Tầng 2 nhà hiệu bộ    
Phó hiệu trưởng: TS. Dương Công Hiệp Tầng 2 nhà hiệu bộ    
Phòng Tổ chức cán bộ Tầng 2 nhà hiệu bộ   038.3842753
Phòng Tổng hợp Hành chính – Quản trị Tầng 3 nhà hiệu bộ   038.3831494
Phòng Đào tạo Tầng 1 nhà A1   038.3849612
Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên Tầng 1 nhà A1   038.3834426
Phòng Thanh tra Tầng 3 nhà A1    
Phòng Vật tư - Thiết bị Tầng 1 nhà A1    
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Tầng 3 nhà A1    
Khoa Điện Tầng 2 nhà A4   038.3567283
Khoa Cơ khí chế tạo Tầng 1 nhà B2   038.3567282
Khoa Công nghệ thông tin Tầng 2 nhà A2   038.3832676
Khoa Kinh tế Tầng 3 nhà A1    
Khoa Giáo dục Đại cương Tầng 2 nhà A1   038.3833003
Khoa Sư phạm kỹ thuật Tầng 2 nhà A1   038.3568742
Khoa Lý luận chính trị Tầng 3 nhà A1    
Trung tâm Thông tin – Thư viện Tầng 4 nhà A1    
Trung tâm Bồi dưỡng CMNV Tầng 2 nhà A1    
Tổ chức Đảng, đoàn thể Tầng 2 nhà A1    
Bộ môn Giáo dục QPAN Tầng 3 nhà A1    
Bộ phận Tuyển sinh Tầng 1 nhà A1    
 

 
File đính kèm1: