Về trang chủ


Thứ ba, 01 Tháng 10 2019
Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa về phòng, chống tham nhũng cho sinh viên năm 2019
BỘ LAO ĐỘNG TB&XH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                    Nghệ An, ngày…….tháng…..năm 2019
 
 
KẾ HOẠCH
 Tổ chức hoạt động ngoại khóa về phòng, chống tham nhũng
cho sinh viên năm 2019
 
 Căn cứ quyết định số 137/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.
Căn cứ công văn số 5571/BGDDT ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.
Căn cứ công văn số 3155/LĐTBXH-TCDN ngày 23 tháng 8 năm 2013 về việc bổ sung nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình môn học Pháp luật.
Căn cứ chương trình công tác năm 2019 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật  Vinh về việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa về phòng, chống tham nhũng cho sinh viên. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh xây dựng kế hoạch triển khai như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng năm 2019.
- Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và xây dựng thái độ, ý thức tự giác, tích cực trong đấu tranh phòng chống tham nhũng cho sinh viên.
- Truyền tải kịp thời những thông tin, nội dung tuyên truyền phòng chống tham nhũng trong sinh viên toàn trường.
- Phát huy vai trò xã hội của Nhà trường, qua đó góp phần tạo ra phong trào sâu rộng nhằm đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiệu quả, từng bước hình thành văn hoá chống tham nhũng.
2. Yêu cầu
- Công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể; bám sát sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, ban tuyên giáo các cấp; bảo đảm tính trung thực, khách quan, đúng Quy định của Đảng về chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng.
- Giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng phải gắn với việc nâng cao đạo đức xã hội, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên bằng nhiều hình thức phong phú.
II. NỘI DUNG
1. Nội dung chung
- Đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng tiếp tục được thực hiện theo công văn số 5571/BGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: “Đối với các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo trình độ đại học, cao đẳng không chuyên về luật: Nội dung phòng chống tham nhũng được tích hợp, lồng ghép vào môn học Pháp luật đại cương hoặc môn học khác phù hợp với thời lượng 5 tiết”.
- Giảng viên khoa lý luận chính trị tiếp tục thực hiện giảng dạy cho sinh viên nội dung phòng, chống tham nhũng theo chương trình chính khoá và thời khoá biểu nhà trường.
- Tổ chức tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là những nội dung cơ bản của Nghị quyết, Kết luận số 21 và Kết luận số 10; làm rõ tầm quan trọng của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tạo sự chuyển biến về nhận thức của sinh viên về nguy cơ, tác hại của tham nhũng đối với việc giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng các khẩu hiệu tuyên truyền về “Phòng chống tham nhũng”… treo tại cổng chính, các khu giảng đường.
2. Chương trình ngoại khoá
Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về phòng, chống tham nhũng bằng hình thức: Hội thi tiểu phẩm phòng, chống tham nhũng năm 2019; Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về Phòng chống tham nhũng; Báo cáo chuyên đề; Xây dựng chuyên mục giáo dục về Phòng chống tham nhũng trên trang thông tin điện tử của trường, nhằm nâng cao chất lượng cho công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng trong sinh viên nhà trường, cụ thể:
a. Tổ chức cuộc thi viết “ Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” (Dành cho sinh viên năm thứ nhất trong toàn trường)
b. Tổ chức Hội nghị Báo cáo chuyên đề tuyên truyền về Phòng chống tham nhũng cho cán bộ lớp, đoàn, hội với các nội dung:
- Tìm hiểu pháp luật về Phòng chống tham nhũng trong sinh viên nhà trường
  - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về thực hiện chống tham nhũng, lãng phí.
  c. Xây dựng chuyên mục giáo dục về Phòng chống tham nhũng:
Thực hiện trên trang thông tin điện tử của trường, nhằm nâng cao chất lượng cho công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng trong sinh viên nhà trường.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Khoa lý luận chính trị.
- Chủ trì, đề xuất thành lập Ban chỉ đạo, Ban thư ký, Ban tổ chức, Ban giám khảo, lập kế hoạch trình giám hiệu, phối hợp với các đơn vị liên quan trong nhà trường thực hiện triển khai chương trình ngoại khóa phòng, chống tham nhũng trong sinh viên.
- Chuẩn bị in ấn các mẫu bài viết tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tài liệu phục vụ cho Hội thi và Hội nghị chuyên đề về phòng chống tham nhũng.
- Biên soạn thể lệ Hội thi viết tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng trong sinh viên.
- Tổ chức“Hội nghị chuyên đề tìm hiểu pháp luật về Phòng chống tham nhũng”, lồng ghép nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng lãng phí” cho sinh viên theo đúng thời gian quy định.
- Xây dựng dự toán kinh phí, tiến độ thời gian và tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch nêu trên.
2. Đoàn trường
Phối hợp với Khoa Lý luận chính trị, Phòng Công tác Học sinh - sinh viên và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thi viết tìm hiểu pháp luật về Phòng chống tham nhũng và hội nghị chuyên đề cho sinh viên.
3. Phòng Công tác Học sinh - sinh viên
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để phục vụ “Hội nghị chuyên đề tìm hiểu pháp luật về Phòng chống tham nhũng”, lồng ghép nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng lãng phí” cho sinh viên theo đúng thời gian quy định.
- Bố trí cán bộ quản lý tại Hội nghị chuyên đề.
4. Các khoa quản lý sinh viên
- Phối hợp với Khoa Lý luận chính trị, Đoàn trường triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch và sự phân công của ban chỉ đạo.
- Phổ biến, hướng dẫn thể lệ Hội thi viết tìm hiểu về luật Phòng chống tham nhũng và phát mẫu bài viết cho sinh viên.
- Lập danh sách sinh viên là cán bộ lớp, cán bộ đoàn thanh niên, cán bộ hội sinh viên để tham dự hội nghị Báo cáo chuyên đề về phòng, chống tham nhũng đầy đủ theo đúng thành phần quy định.
- Nhận mẫu bài viết và thu bài viết của sinh viên sau khi kết thúc Hội thi và nạp về Khoa Lý luận chính trị theo đúng thời gian quy định.
5. Phòng Tổng hợp - Hành chính.
Chuẩn bị Hội trường, loa đài, ánh sáng, máy chiếu và phục vụ nước uống cho Hội thi tiểu phẩm, Hội nghị chuyên đề và buổi tổng kết.
6. Trung tâm Thông tin - Thư viện.
Làm maket tại Hội trường lớn của Hội nghị chuyên đề, buổi tổng kết Hội thi, băng rôn tuyên truyền được treo tại cổng chính và các giảng đường.
Phối hợp cập nhật các văn bản, Quy phạm pháp luật về Phòng chống tham nhũng, đăng tải các kế hoạch, nội dung và giải thưởng các hoạt động ngoại khóa về phòng, chống tham nhũng năm 2019.
IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC.
 
TT Nội dung công việc Thời gian thực hiện Cá nhân, đơn vị chủ trì Cá nhân, đơn vị phối hợp
I Tổ chức hoạt động ngoại khóa về phòng, chống tham nhũng cho sinh viên năm 2019
 
1 Thành lập Ban tổ chức Hội nghị chuyên đề, Ban tổ chức hội thi viết tìm hiểu về PCTN Tháng 4/2019 Khoa Lý luận chính trị Các đơn vị liên quan
2 Họp Ban chỉ đạo, Ban thư ký triển khai Tháng 4/2019 Ban chỉ đạo, ban thư ký  
3 Biên soạn Kế hoạch, Nội dung viết tìm hiểu, biên soạn thể lệ Hội thi Tháng 4/2019  
Khoa LLCT
Đoàn trường, Phòng CTHSSV
4 Họp ban chỉ đạo, ban thư ký để duyệt các nội dung hoạt động ngoại khóa về phòng, chống tham nhũng Tháng 5/2019 Thành phần Ban chỉ đạo, ban thư ký Các đơn vị liên quan
5 Phổ biến kế hoạch, hướng dẫn thể lệ Hội thi, phát tài liệu, mẫu bài viết tìm hiểu. Từ tháng 5/2019 đến tháng 10/2019 Khoa LLCT Các đơn vị liên quan
6    - Tổ chức Hội thi viết  tìm hiểu pháp luật về Phòng chống tham nhũng.
   - Họp Ban chỉ đạo, ban thư ký đánh giá quá trình tổ chức, triển khai.
Bắt đầu từ tháng 10/2019 đến tháng 11/2019 Ban chỉ đạo; Ban thư ký; Ban tổ chức Hội thi; khoa LLCT Đoàn trường, Phòng CTHSSV,
GV quản lý SV
7 Ban giám khảo chấm bài viết tìm hiểu về Phòng chống tham nhũng của sinh viên. Tháng 11/2019 Ban giám khảo,
Ban thư ký
 
II Tổ chức Hội nghị chuyên đề, tuyên truyền về Phòng chống tham nhũng
1 Tổ chức Hội nghị chuyên đề, tuyên truyền về Phòng chống tham nhũng cho cán bộ lớp, đoàn, hội. Tháng 11/2019 Khoa LLCT,
Phòng Công tác HSSV,
Đoàn TN, Hội SV,
GV quản lý SV
III Truyền thông trên trang Web nhà trường
1 Cập nhật các văn bản, Quy phạm pháp luật về Phòng chống tham nhũng, đăng tải nội dung và giải thưởng các hoạt động ngoại khóa về phòng, chống tham nhũng năm 2019 Tháng 12/2019 Trung tâm Thông tin - Thư viện Ban thư ký
IV Tổng kết, đánh giá.
1 Họp Ban chỉ đạo, ban thư ký đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm Tháng 12/2019 Ban chỉ đạo, Ban thư ký  
2 Tổ chức Lễ tổng kết và Công bố giải thưởng. Tháng 12/2019 Ban chỉ đạo, ban thư ký, Khoa LLCT
Phòng CTHSSV, Đoàn trường
Trung tâm TTTV;
GV quản lý SV
3 Hoàn thành hồ sơ thanh toán Tháng 12/2019 Khoa LLCT Các đơn vị liên quan
Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG
- Ban thư ký                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Lưu: VT.                                                                                                     ( đã ký)
                                                                                                              Thái Anh Tuấn
Tác giả: Khoa Lý luận Chính trị
Tin cùng chuyên mục:
  1. Thông báo tiếp tục tạm dừng hoạt động giảng day,học tập ... Thứ bảy, 15 Tháng 2 2020
  2. Thông báo tiếp tục hoạt động công tác giảng dạy, học ... Thứ sáu, 14 Tháng 2 2020
  3. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng,chống dịch bệnh ... Thứ sáu, 07 Tháng 2 2020
  4. Kế hoạch phòng,chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Thứ sáu, 07 Tháng 2 2020
  5. Thông báo Tuyển dụng Thứ hai, 16 Tháng 12 2019
  6. Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ đợt 2 năm 2019 Thứ sáu, 06 Tháng 12 2019
  7. Tài liệu phục vụ cuộc thi Tìm hiểu luật phòng, chống ... Thứ tư, 02 Tháng 10 2019
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động