I. Kết quả đạt được.

1. Công tác nghiên cứu khoa học (NCKH)

- Nhiệm vụ khoa học - công nghệ là một trong hai nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Nhà trường. Vì vậy, trong thời gian qua hoạt động khoa học - công nghệ luôn được quan tâm và tạo mọi điều kiện để phát triển. Nhà trường đã tăng cường quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, từng bước gắn hoạt động khoa học - công nghệ với thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp; hàng năm đã tổ  chức được nhiều hội thảo khoa học cấp trường và cấp khoa; phát hành tập san khoa học của Trường; tham gia các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; đẩy mạnh phong trào SV NCKH và sáng tạo khởi nghiệp trong SV; công bố các bài báo khoa học ở các tạp chí chuyên ngành trong nước và nước ngoài.

- Nhà trường triển khai thực hiện nhiều đè tài NCKH các cấp, Riêng năm 2019: 05 đề tài NCKH  cấp Bộ, 01 đề tài cấp tỉnh, 57 đề tài cấp trường, có 13 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học nước ngoài, 199 bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước, 149 bài đăng ở các hội thảo khoa học trong và ngoài nước và các sản phẩm khoa học công nghệ khác

- Để thúc đẩy hoạt động NCKH, Nhà trường đã thành lập các nhóm nghiên cứu chuyên ngành và liên ngành nhằm mục đích tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, HV, SV phối hợp, hỗ trợ nhau trong việc xây dựng ý tưởng, đăng ký và triển khai hoạt động NCKH  các cấp, tham gia cùng bộ môn giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên môn và thúc đẩy gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ …

II. Định hướng những năm tiếp theo.

2.1. Công tác nghiên cứu khoa học

 Tạo sự đột phá trong NCKH, đa dạng hóa hình thức hoạt động với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất để đem lại nguồn thu cho Nhà trường; tăng số lượng bài báo đăng ở các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế, đặc biệt là các tạp chí nằm trong danh mục ISI, SCOPUS; bồi dưỡng năng lực để CBGV có đủ điều kiện chủ trì các nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp tỉnh.

 - Điều chỉnh quy chế tài chính nội bộ, tạo hành lang thuận lợi cho việc đột phá các hoạt động KHCN. 

- Điều chỉnh Quy định quản lý hoạt động KHCN nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động NCKH của giảng viên, đồng thời có cơ chế khuyến khích hoạt động khoa học phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay của Nhà trường.

- Đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề khoa học thực tiễn đặt ra nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và đem lại nguồn thu cho nhà trường. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất và lĩnh vực môi trường.

- Phát huy vai trò các nhóm nghiên cứu trong việc triển khai các nhiệm vụ khoa học. Từng bước hình thành nhóm nghiên cứu liên ngành và nhóm nghiên cứu mạnh.

- Quy hoạch lại hệ thống các phòng thí nghiệm, thực hành; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu; ưu tiên kinh phí, nhân lực cho những đề tài nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng thực tiễn cao; những đề tài nghiên cứu góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Xây dựng tạp chí khoa học của trường, đồng thời từng bước nâng cao uy tín của tạp chí.