Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019 - 2020
02/06/2020 16:10
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm,  trung cấp sư phạm năm học 2019 - 2020

Biểu mẫu 21

         BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

   

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

 

   

 

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm,

trung cấp sư phạm năm học 2019 - 2020

STT

Nội dung

Đơn vị tính

 Học phí/1SV/năm năm học 2019 - 2020

 Dự kiến Học phí/1SV của cả khóa học

I

Học phí chính quy chương trình đại trà

 

 

 

1

Thạc sỹ

 

 

 

 

Cao học K5

Triệu đồng/năm

          13,597,500  

           28,000,000  

 

Cao học K6

Triệu đồng/năm

          15,680,000  

           29,400,000  

2

Đại học chính quy

 

 

 

 

ĐHCQ K11

Triệu đồng/năm

            8,266,667  

           33,359,193  

 

ĐHCQ K12

Triệu đồng/năm

            8,724,064  

           36,725,717  

 

ĐHCQ K13

Triệu đồng/năm

            9,742,067  

           39,759,269  

 

ĐHCQ K14

Triệu đồng/năm

            8,372,222  

           43,725,775  

3

Cao đẳng chính quy

 

 

 

 

CĐCQ K43

Triệu đồng/năm

            6,336,000  

           16,131,867  

 

CĐCQ K44

Triệu đồng/năm

            5,866,667  

           17,839,947  

 

CĐCQ K45

Triệu đồng/năm

            6,776,000  

           19,548,027  

II

Học phí chính quy chương trình khác

 

 

 

 

Đại học hệ chất lượng cao

Triệu đồng/năm

            9,675,000  

           38,000,400  

III

Học phí hình thức vừa học vừa làm

 

 

 

1

Đại học liên thông

Triệu đồng/năm

          11,400,000  

           22,800,000  

2

Cao đẳng liên thông

Triệu đồng/năm

          10,200,000  

           16,500,000  

IV

Tổng thu năm 2019

Tỷ đồng

                  71,508  

 

1

Từ ngân sách

Tỷ đồng

                  32,872  

 

2

Từ học phí

Tỷ đồng

                  35,149  

 

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tỷ đồng

                      0,281  

 

4

Từ nguồn hợp pháp khác

Tỷ đồng

                    3,206  

 

 

 

 

 

Nghệ An, ngày 01 tháng 6 năm 2020

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

 

 

TS. Thái Anh Tuấn