Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018 - 2019
13/03/2020 23:10
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018 - 2019

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH


THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm,                       trung cấp sư phạm năm học 2018 - 2019


A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại

STT Khối ngành Quy mô sinh viên hiện tại
Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Trung cấp
Chính quy Vừa làm vừa học Chính quy Vừa làm vừa học Chính quy Vừa làm vừa học
  Tổng số                
1 Khối ngành I và VII   35      21       
2 Khối ngành II                
3 Khối ngành III    0 143   15 0      
4 Khối ngành IV                
5 Khối ngành V
       
 
86  2335 655 757      
6 Khối ngành VI                
Tổng 121 2478 670 778      

 
B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm
 
Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp  hệ đại học chính quy và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm
 

STT Khối ngành Số sinh viên tốt nghiệp Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường (%)*
Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá  
  Tổng số          
1 Khối ngành I 0 0.0% 0.0% 0.0%  
2 Khối ngành II          
3 Khối ngành III 47 2.1% 25.5% 61.7%  
4 Khối ngành IV          
5 Khối ngành V 412 0.0% 1.5% 43.7%  
6 Khối ngành VI          
7 Khối ngành VII          

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100
 
Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp  hệ cao đẳng chính quy và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm
 

STT Khối ngành Số sinh viên tốt nghiệp Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường (%)*
Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá  
  Tổng số          
1 Khối ngành I          
2 Khối ngành II          
3 Khối ngành III          
4 Khối ngành IV          
5 Khối ngành V
265      
0.0% 10.6% 52.8%  
6 Khối ngành VI          
7 Khối ngành VII          

  
Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp  hệ đại học VLVH và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm
 

STT Khối ngành Số sinh viên tốt nghiệp Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường (%)*
Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá  
  Tổng số          
1 Khối ngành I          
2 Khối ngành II          
3 Khối ngành III 8 0.0%
12.5% 87.5%
87,5%  
4 Khối ngành IV          
5 Khối ngành V
322      
0.0% 5.9% 80.4%  
6 Khối ngành VI          
7 Khối ngành VII