Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2019_2020.
02/06/2020 16:09
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2019_2020.

Biểu mẫu 19

 

    BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2019_2020.

 

  1. A.    Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dng
  2. B.      

STT

Nội dung

Diện tích (m2)

Hình thức sử dụng

Sở hữu

Liên kết

Thuê

1

Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử dụng

179.598

179.598

-

-

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

Trụ sở chính

179.598

179.598

 

 

2

Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học

58.815

58.815

-

-

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

Trụ sở chính

58.815

58.815

 

 

 

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hi trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu

 

STT

Tên

Số lượng

Mục đích sử dụng

Đối tượng sử dụng

Diện tích sàn xây dựng (m2)

Hình thức sử dụng

Sở hữu

Liên kết

Thuê

  1.  

Phòng thí nghiệm

       19

Giáo dục

SV,GV

 1.938,01

  1.938,01

 

 

  1.  

Phòng thực hành

       14

Giáo dục

SV,GV

  1.433,38

  1.433,38

 

 

  1.  

Xưởng thực tập …

       55

Giáo dục

SV,GV

11.800,35

11.800,35

 

 

  1.  

Hội trường

         3

Giáo dục

SV,GV

  1.432,13

  1.432,13

 

 

  1.  

Phòng học

       55

Giáo dục

SV,GV

  5.816,45

  5.816,45

 

 

  1.  

Phòng học đa phương tiện

       21

Giáo dục

SV,GV

  2.061,67

  2.061,67

 

 

  1.  

Thư viện …

       10

Giáo dục

SV,GV

  1.667,91

  1.667,91

 

 

  1.  

Các phòng chức năng khác (Gồm: Phòng làm việc, phòng họp, phòng hội thảo, phòng bảo vệ luận văn luận án, phòng khách, phòng nghỉ giữa giờ của giáo viên, phòng dự phòng, phòng ở ktx, phòng y tế)

     228

Giáo dục

SV,
GV,
CB

12.443,31

12.443,31

 

 

 

C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu đin t) của thư viện và trung tâm học liệu

 

STT

Tên

Số lượng

1

Số phòng đọc

 03

2

Số chỗ ngồi đọc

 150

3

Số máy tính của thư viện

 30

4

Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện (đầu sách, tạp chí)

2.020 

5

Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường

03 

 

D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên

 

STT

Tên

Tlệ

1

Diện tích đất/sinh viên

52,6 m2/SV

2

Diện tích sàn/sinh viên

17,2 m2/SV

 

  

Nghệ An, ngày 01 tháng 6 năm 2020

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

 

 

TS. Thái Anh Tuấn

 

 

 

 

 

Phòng Khảo thí và ĐBCL