ĐH Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
22/01/2016 00:00
ĐH Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /QĐ-ĐHSPKTV ngày 18 tháng 01 năm 2016
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)
Tên ngành đào tạo:
 • Tiếng Việt: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
 • Tiếng Anh: Mechanical Engineering Technology
Trình độ đào tạo: Đại học
Căn cứ vào năng lực đội ngũ, năng lực quản lý điều hành, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cam kết sau khi kết thúc chương trình đạo tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ đại học người học sẽ đạt được:
 1. Về kiến thức:
 • Kiến thức chung:
+ Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức khoa học xã hội – nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng – An ninh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có hiểu biết chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của Việt Nam và thế giới.
+ Có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên phù hợp chuyên ngành đào tạo để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và tiếp tục học ở các bậc học cao hơn.
+ Có hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản; Sử dụng máy tính cơ bản; Xử lý văn bản cơ bản; Sử dụng bảng tính cơ bản; Sử dụng trình chiếu cơ bản; Sử dụng Internet cơ bản. 
+ Hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, v.v... Có thể xử lý hầu hết các tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Anh. Có thể viết đoạn văn đơn giản bằng tiếng Anh liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô tả được bằng tiếng Anh những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng, hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình.
 • Kiến thức chuyên ngành:
+ Có kiến thức cơ sở ngành phù hợp để học tập các kiến thức chuyên ngành.
+ Có kiến thức về kết cấu và nguyên lý hoạt động của một số loại thiết bị cơ khí và dây chuyền sản xuất.
+ Có kiến thức về trang bị điện, kỹ thuật lập trình điều khiển PLC, hệ thống điều khiển thủy lực - khí nén một số loại thiết bị cơ khí và dây chuyền sản xuất.
+ Có kiến thức về phân tích, xử lý số liệu, kỹ thuật kiểm tra, giám sát tình trạng của một số loại thiết bị cơ khí và dây chuyền sản xuất.
+ Có kiến thức về Công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cơ khí
+ Có kiến thức về tính toán, thiết kế được quy trình Công nghệ gia công, lắp ráp, sửa chữa các thiết bị cơ khí và dây chuyền sản xuất.
+ Có kiến thức về quản lý, tổ chức lao động trong lĩnh vực bảo trì và lập dự án công nghệ.
 1. Về kỹ năng:
+ Lắp ráp, bảo trì một số loại thiết bị cơ khí và dây chuyền sản xuất.
+ Kiểm tra, giám sát tình trạng hoạt động của thiết; phân tích, chẩn đoán tuổi thọ và độ tin cậy một số loại thiết bị cơ khí và dây chuyền sản xuất..
+ Tính toán, thiết kế quy trình công nghệ sửa chữa; gia công phục hồi các chi tiết, cơ cấu điển hình của một số loại thiết bị cơ khí và dây chuyền sản xuất.
+ Thiết kế, cải tiến hệ thống kỹ thuật cơ khí trên các thiêt bị, dây chuyên sản xuất.
+ Xây dựng được kế hoạch bảo trì cho các máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, nhà máy, xí nghiệp.
+ Tiếp cận và chuyển giao công nghệ mới thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí.
 1. Về thái độ:
 • Có ý thức trách nhiệm công dân; yêu nghề, có đạo đức và  thái độ nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả nằng làm việc độc lập, làm việc nhóm;
 • Năng động, sáng tạo, biết đúc kết kinh nghiệm trong công việc để nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí.
 • Ham học hỏi, tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn phù hợp với ngành đào tạo.
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
 • Quản lý, chuyên gia, kỹ thuật viên ở các công ty, nhà máy, xí nghiệp.
 • Giáo viên tại các cơ sở đào tạo nghề.
 • Có khả năng tự tạo việc làm.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
 • Tự nghiên cứu, tự học tập, tự cập nhật các vấn đề thuộc chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí dựa trên kiến thức cơ bản đã được trang bị để nâng cao trình độ hoặc tiếp cận với công nghệ mới.
 • Theo học các chương trình đào tạo tiếp theo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc các bậc học cao hơn.
Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo:
-  Chương trình đào tạo - Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
- Chương trình đào tạo - Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.
                         HIỆU TRƯỞNG
 (đã ký)
 TS. Hoàng Thị Minh Phương