CĐ Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
22/01/2016 00:00
CĐ Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /QĐ-ĐHSPKTV ngày 18 tháng 01 năm 2016
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)
Tên ngành đào tạo:
- Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông.
- Tiếng Anh: Electronics and Communication Engineering.
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
            Căn cứ vào năng lực đội ngũ, năng lực quản lý điều hành, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cam kết sau khi kết thúc chương trình đạo tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông trình độ cao đẳng người học sẽ đạt được:
1. Về kiến thức:                         
- Kiến thức chung:  
+ Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức khoa học xã hội – nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng – An ninh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có hiểu biết chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của Việt Nam và thế giới.
+ Có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên phù hợp chuyên ngành đào tạo để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và tiếp tục học ở các bậc học cao hơn.
+ Có hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản; Sử dụng máy tính cơ bản; Xử lý văn bản cơ bản; Sử dụng bảng tính cơ bản; Sử dụng trình chiếu cơ bản; Sử dụng Internet cơ bản. 
+ Hiểu được các câu và cấu trúc câu tiếng Anh được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm). Có thể trao đổi thông tin bằng tiếng Anh về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu bằng tiếng Anh.
- Kiến thức chuyên ngành:
+ Có kiến thức cơ bản về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các hệ thống điện tử truyền thông.
+ Có kiến thức cơ bản về thiết kế và vận hành các hệ thống điện tử, truyền thông.
+ Có trình độ tin học để ứng dụng các phần mềm chuyên ngành điện tử, truyền thông.
+ Có hiểu biết về doanh nghiệp và thị trường; sự phát triển của công nghệ.
2. Về kỹ năng:
- Triển khai, vận hành và bảo trì được các hệ thống điện tử, truyền thông.
- Thiết được kế vi mạch điện tử ứng dụng trong hệ thống điện tử, truyền thông.
- Xử lý được các tình huống thực tiễn trong khi vận hành, bảo dưỡng, các thiết bị điện tử, truyền thông.
- Lắp ráp được các hệ thống điện tử, truyền thông.
- Có khả năng tiếp cận và nắm bắt các công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông mới.
3. Về thái độ:
- Có tác phong làm việc chuyên nghiệp, có khả năng làm việc nhóm.
- Biết giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn ngành điện tử, truyền thông.
- Có khả năng đúc rút kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy.
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
Làm việc với vai trò nhân viên kỹ thuật trực tiếp tham gia thiết kế, chế tạo, vận hành khai thác, bảo trì bảo dưỡng kỹ thuật tại các nơi sau:
- Các công ty, các khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp thiết bị điện tử như Samsung, Sony, Foxconn, Microsoft …;
- Các tập đoàn, tổng công ty cung cấp dịch vụ viễn thông như: Viettel, Vinaphone, Mobiphone, FPT, Công ty truyền số liệu VDC ...;
- Các công ty cung cấp dịch vụ truyền hình như VTV, VTC ....;
- Các bộ, các cục, ban, ngành, sở liên quan đến thông tin và truyền thông;
- Các đài phát thanh, truyền hình tại các tỉnh, thành phố, huyện ...
- Các công ty tư vấn, thiết kế mạch điện tử, thiết kế vi mạch;
- Các công ty sản xuất có sử dụng hệ thống tự động hóa, điện tử;
- Các công ty cung cấp, hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật liên quan đến hệ thống công nghiệp, điện tử viễn thông.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
- Có khả năng học lên trình độ đại học ngành công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông hoặc các ngành liên quan.
Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo
- Chương trình trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
- Chương trình trường đại học Bách khoa Đà Nẵng.
- Chương trình trường Đại học Bách khoa TP.HCM.
- Chươn trình trường đại học Bách Khoa Hà Nội.
- Chương trình Học viện Bưu chính Viễn thông.
 
  HIỆU TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
TS. Hoàng Thị Minh Phương