CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử
22/01/2016 00:00
CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /QĐ-ĐHSPKTV ngày 18 tháng 01 năm 2016
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)
Tên ngành đào tạo:
 • Tiếng Việt: Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
 • Tiếng Anh: Electrical, Electronic Engineering Technology
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Căn cứ vào năng lực đội ngũ, năng lực quản lý điều hành, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cam kết sau khi kết thúc chương trình đạo tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử trình độ cao đẳng, người học sẽ đạt được:
1.  Về kiến thức:
 • Kiến thức chung:
+ Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức khoa học xã hội – nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng – An ninh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có hiểu biết chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của Việt Nam và thế giới.
+ Có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên phù hợp chuyên ngành đào tạo để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và tiếp tục học ở các bậc học cao hơn.
+ Có hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản; Sử dụng máy tính cơ bản; Xử lý văn bản cơ bản; Sử dụng bảng tính cơ bản; Sử dụng trình chiếu cơ bản; Sử dụng Internet cơ bản. 
+ Hiểu được các câu và cấu trúc câu tiếng Anh được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm). Có thể trao đổi thông tin bằng tiếng Anh về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu bằng tiếng Anh.
 • Kiến thức chuyên ngành:
 •  Hiểu biết cấu tạo, nguyên lý và tính năng của các thiết bị điện trong công nghiệp và dân dụng để tính toán, vận hành thiết bị trong hệ thống.
 •  Có kiến thức để tham gia lắp đặt các hệ thống cung cấp điện và trang bị điện, các hệ thống thông tin đo lường và điều khiển, các hệ thống truyền thông công nghiệp.
 •  Có kiến thức chuyên sâu áp dụng các biện pháp vận hành tối ưu, tiết kiệm điện năng trong kỹ thuật điện, điện tử.
2.  Về kỹ năng:
 • Tổ chức lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành được các loại thiết bị điện, hệ thống cung cấp điện, các loại tủ điện điều khiển máy sản xuất công nghiệp và dân dụng.
 • Vận hành được các hệ thống điều khiển tự động trong công nghiệp vừa và nhỏ, các hệ thống dịch vụ và công cộng, hệ thống PLC, hệ thống truyền thông công nghiệp.
 • Triển khai thực hiện các giải pháp quản lý năng lượng và tiết kiệm điện năng.
 • Có tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động theo yêu cầu của ngành nghề.
 • Có tay nghề thực hành tương đương thợ bậc 3 về Kỹ thuật điện, điện tử.
 • Có khả năng giao tiếp, nghiên cứu tài liệu chuyên môn bằng ngôn ngữ tiếng anh.
3.  Về thái độ:
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần yêu nghề và và thái độ nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức trách nhiệm công dân.
 • Có ý thức kỷ luật, trách nhiệm và tác phong nghề nghiệp.
 • Có nhận thức đúng, thường xuyên học tập cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn và giải quyết tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác.
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
 • Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử có thể làm việc với vai trò người vận hành các công việc Kỹ thuật điện, điện tử tại các doanh nghiệp, xí nghiệp công nghiệp, các nhà máy điện, công ty liên doanh với nước ngoài, các công ty điện lực.
 • Lắp đặt thiết bị điện công nghiệp và dân dụng.
 • Giảng dạy thực hành các môn thuộc chuyên ngành đào tạo tại các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, các trường dạy nghề.
 • Thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Kỹ thuật điện, điện tử.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
 • Có khả năng tiếp tục học tập chương trình đào tạo liên thông lên đại học.
 • Có khả năng học tập, tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử.
Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo:
 • Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu đối với một trình độ đào tạo của giáo dục đại học.
 • Chương trình khung đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
 • Chương trình đào tạo trường đại học Bách Khoa Hà Nội, đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, đại học Bách Khoa Đà nẵng, đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
  HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
 TS. Hoàng Thị Minh Phương