CĐ Công nghệ thông tin
22/01/2016 00:00
CĐ Công nghệ thông tin

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /QĐ-ĐHSPKTV ngày 18 tháng 01 năm 2016
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)
Tên ngành đào tạo:
  • Tiếng Việt:            Công nghệ Thông tin
  • Tiếng Anh:            Information Technology
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Căn cứ vào năng lực đội ngũ, năng lực quản lý điều hành, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cam kết sau khi kết thúc chương trình đào tạo Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng, người học sẽ đạt được:
1. Về kiến thức
- Kiến thức chung:
+ Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức khoa học xã hội – nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng – An ninh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có hiểu biết chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của Việt Nam và thế giới.
+ Có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên phù hợp chuyên ngành đào tạo để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và tiếp tục học ở các bậc học cao hơn.
+ Hiểu được các câu và cấu trúc câu tiếng Anh được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm). Có thể trao đổi thông tin bằng tiếng Anh về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu bằng tiếng Anh.
- Kiến thức chuyên ngành:
+ Có hiểu biết về kiến thức cơ sở ngành như: Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu, Cấu trúc máy tính, Hệ điều hành, Mạng máy tính, Cơ sở dữ liệu... Tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành.
+ Có kiến thức chuyên ngành đáp ứng nhu cầu của xã hội về lĩnh vực công nghệ thông tin, tiếp cận dễ dàng với công nghệ mới.
+ Nắm vững công nghệ lập trình: Dot Net, Web programming, SQL Server, Java...
 
2. Về kỹ năng
- Vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp. Sử dụng thành thạo các hệ thống cơ sở dữ liệu thông dụng.
- Tham gia triển khai các dự án phần mềm tại các công ty tin học. Áp dụng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả các quy trình xây dựng phần mềm:
- Tham gia phát triển và điều hành chương trình đào tạo tin học, hệ thống học tập trực tuyến (e-learning) cho các tổ chức có ứng dụng công nghệ thông tin.
- Thiết kế, lắp đặt, vận hành, sửa chữa, nâng cấp, bảo mật hệ thống máy tính và mạng truyền thông.
- Có kỹ năng về soạn thảo văn bản, trình bày báo cáo, giao tiếp tốt, ứng xử linh hoạt khéo léo.
3. Về thái độ
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy, quy định nơi công tác.
- Có tác phong công nghiệp, có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập một cách nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học, văn minh, lịch sự, tận tình và chu đáo.
- Có lối sống lành mạnh, có lý tưởng, có mục đích, giữ gìn bản sắc dân tộc và phù hợp với sự hội nhập quốc tế;
- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, ý chí vươn lên.
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
Có thể làm việc trong các tổ chức, công ty có ứng dụng công nghệ thông tin như:
- Các công ty phần mềm: phát triển phần mềm, gia công phần mềm, thiết kế website...
- Các công ty tư vấn: tư vấn thiết kế các giải pháp về mạng, các giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.
- Các công ty phân phối và bảo trì các thiết bị máy tính.
- Bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng..., các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin.
- Tham gia giảng dạy công nghệ thông tin ở các bậc học phù hợp.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
- Học liên thông lên đại học ở các ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính.
- Tham gia phát triển các ứng dụng về công nghệ thông tin
Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo:
- Công văn số 2196/BGDĐT-GDDH ngày 22/4/2010 về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Chuẩn kỹ năng kỹ sư Công nghệ thông tin Nhật Bản - http://www.itpec.org/
Website của Hiệp hội máy tính Hoa Kỳ - http://www.acm.org/
- Chương trình đào tạo cử nhân Cao Đẳng CNTT ĐH Bách Khoa Hà Nội.
- Chương trình đào tạo cử nhân Cao Đẳng CNTT Đại học Thái Nguyên.
- Chương trình đào tạo Cao Đẳng ngành Công nghệ thông tin Học viện Bưu chính Viễn thông.
- Bachelor of Information Technology, the University of Queensland Australia, 2014.
- Bachelor of Information Technology Utah Career College, Americal 2014.
- Bachelor of Information Technology Harvad University, Americal 2014.

 
  HIỆU TRƯỞNG
 (đã ký)
 TS. Hoàng Thị Minh Phương