CĐ Kế toán
22/01/2016 00:00
CĐ Kế toán

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH KẾ TOÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /QĐ-ĐHSPKTV ngày 18 tháng 01 năm 2016
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)
Tên ngành đào tạo:
           - Tiếng Việt: Kế toán
           - Tiếng Anh: Accounting
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
            Căn cứ vào năng lực đội ngũ, năng lực quản lý điều hành, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cam kết sau khi kết thúc chương trình đạo tạo Quản trị kinh doanh trình độ Đại học người học sẽ đạt được:
1. Về kiến thức:                        
           - Kiến thức chung: 
  + Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức khoa học xã hội – nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng – An ninh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có hiểu biết chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của Việt Nam và thế giới.
+ Có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên phù hợp chuyên ngành đào tạo để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và tiếp tục học ở các bậc học cao hơn.
+ Có hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản; Sử dụng máy tính cơ bản; Xử lý văn bản cơ bản; Sử dụng bảng tính cơ bản; Sử dụng trình chiếu cơ bản; Sử dụng Internet cơ bản. 
+ Hiểu được các câu và cấu trúc câu tiếng Anh được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm). Có thể trao đổi thông tin bằng tiếng Anh về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu bằng tiếng Anh.
- Kiến thức chuyên ngành:
+ Có kiến thức thực hành các phần hành kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc mọi thành phần kinh tế;
                + Có hiểu biết về lập, trình bày và phân tích báo cáo tài chính.
            + Có kiến thức sâu về hệ thống ngân sách nhà nước, chính sách tài chính quốc gia, cơ chế tài chính của bộ máy nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập và các chính sách thuế, thực hành thuế…
            + Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại đơn vị.
2. Về kỹ năng:
           + Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;
           + Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
           + Tổ chức được công tác tài chính, kế toán phù hợp với từng đơn vị;
           + Lập được báo cáo kế toán tài chính, kế hoạch tài chính đơn vị, báo cáo kế toán quản trị và báo cáo thuế của đơn vị;          
           +Tham mưu được cho lãnh đạo đơn vị những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của đơn vị đúng pháp luật.
           + Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm đạt hiệu quả.
           + Ứng dụng kiến thức về cơ sở dữ liệu vào nghiệp vụ kế toán.
3. Về thái độ:
           + Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
           + Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành.
           + Ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong công tác được giao; có tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận và chính xác.
           + Có khả năng cập nhật kiến thức mới, sáng tạo trong công việc;
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:           
           - Có thể đảm nhiệm với cương vị: nhân viên kế toán, kiểm toán viên, nhân viên kinh doanh, nhân viên tín dụng Ngân hàng, ... trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp và các tổ chức chính trị, xã hội...
          - Đủ năng lực đảm nhận công việc quản lý tài chính trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước;
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
           - Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;Tiếp tục học chương trình liên thông lên đại học và trình độ cao hơn;
                -Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn;
Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo
         - Bộ chương trình khung giáo dục Đại học khối ngành Kế toán trình độ Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          - Chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Học viện Tài chính kế toán Hà Nội, Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.
                  
  HIỆU TRƯỞNG
 (đã ký)
 TS. Hoàng Thị Minh Phương