CĐ Quản trị kinh doanh
22/01/2016 00:00
CĐ Quản trị kinh doanh

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /QĐ-ĐHSPKTV ngày 18 tháng 01 năm 2016
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)
Tên ngành đào tạo:
- Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh
- Tiếng Anh: Business Administration
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
            Căn cứ vào năng lực đội ngũ, năng lực quản lý điều hành, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cam kết sau khi kết thúc chương trình đạo tạo Quản trị kinh doanh trình độ Đại học người học sẽ đạt được:
1. Về kiến thức:                         
- Kiến thức chung: 
  + Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức khoa học xã hội – nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng – An ninh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có hiểu biết chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của Việt Nam và thế giới.
+ Có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên phù hợp chuyên ngành đào tạo để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và tiếp tục học ở các bậc học cao hơn.
+ Có hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản; Sử dụng máy tính cơ bản; Xử lý văn bản cơ bản; Sử dụng bảng tính cơ bản; Sử dụng trình chiếu cơ bản; Sử dụng Internet cơ bản. 
+ Hiểu được các câu và cấu trúc câu tiếng Anh được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm). Có thể trao đổi thông tin bằng tiếng Anh về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu bằng tiếng Anh.
- Kiến thức chuyên ngành:
           + Có kiến thức về khoa học quản trị để ứng dụng vào công tác quản lý doanh nghiệp và phân tích các hoạt động kinh doanh.
           + Có hiểu biết về hoạch định phát triển kinh doanh từ chiến lược, chính sách, kế hoạch, chương trình đến dự án kinh doanh.
           + Có kiến thức tổ chức quá trình sản xuất, quá trình cung ứng, quá trình phân phối, tổ chức hoạt động marketing và bán hàng của doanh nghiệp.
           + Có khả năng giám sát, kiểm soát kinh doanh, tiếp nhận thông tin phản hồi và ứng xử, điều chỉnh phương án khi có các tình huống kinh doanh mới phát sinh.
           + Có kiến thức tổ chức bộ máy quản trị kinh doanh, tổ chức nhân lực và hệ thống thông tin quản trị.   
2. Về kỹ năng:
           - Hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng đào tạo, đánh giá nhân viên theo cách chuyên nghiệp và hiện đại;
           - Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp. Kiểm soát và đánh giá chất lượng các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất và đầu ra của sản phẩm đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng;
          - Tư vấn thiết kế được bộ máy quản lý doanh nghiệp phù hợp với từng lĩnh vực kinh doanh.
           - Khảo sát, nghiên cứu thị trường và phân tích môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
           - Xây dựng, thẩm định, quản lý dự án đầu tư trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc dân.        
           - Có kỹ năng thuyết trình, đàm phán và giao tiếp tốt.
3. Về thái độ:
           - Có phẩm chất đạo đức tốt; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.
            - Giữ chữ tín và cam kết, tuân thủ nội quy quy định của doanh nghiệp.
           - Thái độ cởi mở, thân tình với khách hàng, đối tác kinh doanh, sẵn sàng phục vụ khách hàng.
           - Tinh thần hợp tác làm việc nhóm, thái độ thiện chí trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc.
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
           - Chuyên viên quản trị kinh doanh trong các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế, có thể đảm nhận các công việc như: bán hàng, marketing, tài chính, nhân sự,...
           - Chuyên viên phân tích và tư vấn quản trị kinh doanh các công việc như: trợ lý phân tích và lập báo cáo về thị trường kinh doanh, trợ lý xây dựng và thực hiện kế hoạch nhân sự, tài chính.... trong tương lai có thể trở thành chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh đạo...
           - Có khả năng tự khởi nghiệp như thành lập doanh nghiệp với vai trò người chủ và người quản lý.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
        - Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;Tiếp tục học chương trình liên thông lên đại học và trình độ cao hơn;
         -Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn;
Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo
         - Bộ chương trình khung giáo dục Đại học khối ngành Quản trị kinh doanh trình độ Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          - Chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Học viện Tài chính kế toán Hà Nội và Đại học Công nghiệp Hồ Chí Minh.
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 (đã ký)
 TS. Hoàng Thị Minh Phương