ĐH Công nghệ thông tin
22/01/2016 00:00
ĐH Công nghệ thông tin

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /QĐ-ĐHSPKTV ngày 18 tháng 01 năm 2016
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)
Tên ngành đào tạo:
  • Tiếng Việt:            Công nghệ thông tin
  • Tiếng Anh:            Information Technology
Trình độ đào tạo: Đại học
Căn cứ vào năng lực đội ngũ, năng lực quản lý điều hành, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cam kết sau khi kết thúc chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học, người học sẽ đạt được:
1. Về kiến thức
- Kiến thức chung:
+ Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức khoa học xã hội – nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng – An ninh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có hiểu biết chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của Việt Nam và thế giới.
+ Có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên phù hợp chuyên ngành đào tạo để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và tiếp tục học ở các bậc học cao hơn.
+ Hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, v.v... Có thể xử lý hầu hết các tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Anh. Có thể viết đoạn văn đơn giản bằng tiếng Anh liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô tả được bằng tiếng Anh những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng, hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình.
- Kiến thức chuyên ngành:
+ Có kiến thức nền tốt ở các môn cơ bản và cơ sở ngành để có thể tự nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới phục vụ công việc thực tế cũng như khả năng học tập nâng cao và chuyên sâu giai đoạn sau đại học.
+ Có kiến thức chuyên ngành về triển khai hệ thống dựa trên các mô tả, thiết kế theo các hướng phổ biến hiện đại (hướng đối tượng, module hóa hệ thống). Có khả năng phân tích, đề xuất các giải pháp mang tính tối ưu cho hệ thống phù hợp với yêu cầu thực tế.
+ Có thể thiết lập, khai thác vận hành, bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, bảo mật và an toàn dữ liệu trong các cơ quan, công ty, xí nghiệp.
+ Có kiến thức về lập trình (lập trình ứng dụng, lập trình web, game...)
+ Có kiến thức về đảm bảo chất lượng và xây dựng phần mềm theo quy định.
+ Có kiến thức phân tích thiết kế và quản lý dự án.
2. Về kỹ năng
- Thiết kế hệ thống thông tin và quản trị hệ cơ sở dữ liệu.
- Tham gia vào các công đoạn trong quy trình phát triển phần mềm:
- Đọc hiểu các tài liệu thiết kế.
- Tham gia vào giai đoạn lập trình với các ngôn ngữ hiện đại.
- Kiểm thử phần mềm.
- Triển khai phần mềm.
- Thiết kế, lắp đặt, vận hành, sửa chữa, nâng cấp, bảo mật hệ thống máy tính và mạng truyền thông.
- Có kỹ năng về soạn thảo văn bản, trình bày báo cáo và kỹ năng thuyết phục người khác.
Làm việc nhóm, giao tiếp tốt, ứng xử linh hoạt khéo léo.
3. Về thái độ
- Có ý thức pháp luật và tôn trọng nội quy, quy định nơi công tác.
- Có hiểu biết về Luật Sở hữu trí tuệ và thái độ đúng đắn về vấn đề Bản quyền tác giả.
- Có tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với nghề nghiệp; có ý thức giữ gìn, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của công dân.
- Có lối sống lành mạnh, có lý tưởng, có mục đích, giữ gìn bản sắc dân tộc và phù hợp với sự hội nhập quốc tế;
- Có tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học, văn minh, lịch sự, tận tình và chu đáo.
- Có ý thức cầu thị, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, ý chí vươn lên.
- Năng động trong suy nghĩ, cách sống và hành động.
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
- Giảng dạy các môn liên quan đến công nghệ thông tin tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông (cần thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).
- Lập trình viên, kiểm thử viên, quản trị cơ sở dữ liệu, quản trị mạng, nhân viên tin học, quản trị website ở các công ty đơn vị như hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, công ty chứng khoán, xây dựng…
- Tham gia vào các công đoạn của việc phát triển phần mềm tại các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài.
- Tư vấn viên, cung cấp giải pháp thiết kế, xây dựng bảo mật, dịch vụ an toàn dữ liệu cho các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
- Có khả năng tự nghiên cứu và cập nhật công nghệ mới về lĩnh vực công nghệ thông tin để nâng cao trình độ và đáp ứng yêu cầu công việc thực tiễn.
- Có đủ kiến thức để tiếp tục học tiếp lên trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở các ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính...
- Có khả năng học tiếp các ngành liên quan như: Điện tử - Viễn thông, Quản trị hệ thống thông tin, Quản trị kinh doanh...
Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo:
- Công văn số 2196/BGDĐT-GDDH ngày 22/4/2010 về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ Thông tin ĐH Bách Khoa Hà Nội.
- Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ Thông tin Học viện Bưu chính Viễn thông.
- Chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ Thông tin Đại học Sài Gòn.
- Chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ Thông tin Đại học SPKT Nam Định.
- Chuẩn kỹ năng kỹ sư Công nghệ thông tin Nhật Bản - http://www.itpec.org/
- Website của Hiệp hội máy tính Hoa Kỳ - http://www.acm.org/
- Computer Programming and System Design, American Colledge Of Technology, 2014.
- Information Systemsand Network Administration, American Colledge Of Technology, 2014.
- Web Development and Internet Technology, American Colledge Of  Technology, 2014.
                                                                                                             
  HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
 TS. Hoàng Thị Minh Phương