ĐH Sư phạm kỹ thuật công nghiệp
23/01/2016 08:58
ĐH Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

BỘ LAO ĐỘNG–THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /QĐ-ĐHSPKTV ngày 18 tháng 01 năm 2016
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)
Tên ngành đào tạo:
- Tiếng Việt: SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
- Tiếng Anh: EDUCATION OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY
Trình độ đào tạo: Đại học
            Căn cứ vào năng lực đội ngũ, năng lực quản lý điều hành, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cam kết sau khi kết thúc chương trình đạo tạo nghành sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ Đại học người học sẽ đạt được:
1. Về kiến thức:                         
- Kiến thức chung:  
+ Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức khoa học xã hội – nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng – An ninh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có hiểu biết chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của Việt Nam và thế giới.
+ Có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên phù hợp chuyên ngành đào tạo để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và tiếp tục học ở các bậc học cao hơn.
+ Có hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản; Sử dụng máy tính cơ bản; Xử lý văn bản cơ bản; Sử dụng bảng tính cơ bản; Sử dụng trình chiếu cơ bản; Sử dụng Internet cơ bản. 
+ Hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, v.v... Có thể xử lý hầu hết các tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Anh. Có thể viết đoạn văn đơn giản bằng tiếng Anh liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô tả được bằng tiếng Anh những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng, hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình.
  - Kiến thức chuyên ngành:
+ Có kiến thức cơ bản về các chuyên ngành: Cơ khí chế tạo, Động lực, Điện, Điện tử để dạy học công nghệ bậc THPT có hiệu quả.
+ Có kiến thức cơ bản về lý luận sư phạm như: Lôgic học, Tâm lý học, Giáo dục học, giao tiếp sư phạm, Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên, Ứng dụng công nghệ trong dạy học, Phương pháp dạy học bộ môn,… để tổ chức quá trình dạy học và giáo dục có hiệu quả ở bậc THPT.
+ Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.
+ Có kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học để nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục.
2. Về kỹ năng:
- Chế tạo được một số chi tiết cơ khí đơn giản; tháo lắp và bảo dưỡng được một số động cơ xăng và điezel trong ôtô và xe máy; lắp ráp được các mạch điện trong gia đình  và mạch điện đơn giản trong công nghiệp; sửa chữa được một số thiết bị điện và điện tử dân dụng.
            - Thực hiện được các kỹ năng cơ bản để tổ chức hoạt động dạy học môn Công nghệ trường THPT có hiệu quả: kỹ năng chuẩn bị bài giảng; kỹ năng thực hiện hoạt động dạy học và đánh giá kết quả.
- Khai thác có hiệu quả và chế tạo được các phương tiện dạy học đơn giản phục vụ dạy học công nghệ.
- Triển khai đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức người học.
            - Tổ chức tốt hoạt động giáo dục thông qua môn học, công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động tập thể cho học sinh.
- Có kỹ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.
- Tổ chức có hiệu quả các hoạt động xã hội, hoạt động thể thao - văn hoá, hoạt động lao động sản xuất nhằm giáo dục toàn diện học sinh.
            - Nghiên cứu được các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục đạt hiệu quả.
3. Về thái độ:
- Thể hiện đạo đức nhà giáo, yêu nghề dạy học và có lý tưởng nghề nghiệp, tác phong nhà giáo chuẩn mực.
            - Năng động, sáng tạo, biết đúc kết kinh nghiệm trong công việc để nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại và phương pháp giảng dạy mới trong lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp
-Thể hiện thái độ và hành vi chuẩn mực đối với người học, đồng nghiệp và xã hội.
            - Có ý thức vươn lên trong học tập và công tác, tu dưỡng hoàn thiện bản thân, trau dồi phẩm chất của người giáo viên xã hội chủ nghĩa.
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
            - Giảng dạy môn công nghệ và làm công tác giáo dục học sinh ở các trường THPT, các trung tâm dạy nghề, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp dạy nghề, các trường trung cấp nghề, …
          - Quản lý phòng thiết bị ở các trường THPT.
           - Các doanh nghiệp sản xuất hoặc dịch vụ kỹ thuật, các cơ sở đào tạo nghề có liên quan đến lĩnh vực cơ khí chế tạo máy, cơ khí động lực, điện công nghiệp, điện tử hoặc các viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực giáo dục kỹ thuật - dạy nghề.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
- Học văn bằng hai về ngành phù hợp.
- Tiếp tục học ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về các chuyên ngành tương ứng.
Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo
            1. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình khung ngành SPKTCN do Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban hành theo Quyết định số: 28 /2006/QĐ-BGDĐT  ngày 28/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH, ngày 22/4/2010 về việc hướng dẫn xây dựng Chuẩn đầu ra ngành đào tạo.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công văn số 5543/BGDĐT-GDcn, ngày 9/9/2010 về việc hướng dẫn xây dựng và công bố Chuẩn đầu ra của  ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo,  Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp. Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012.
5. Lê Đức Ngọc. Tổng quan về chất lượng sản phẩm giáo dục đào tạo đại học và xây dựng Chuẩn đầu ra theo cách tiếp cận CDIO. Hà Nội, 2010.
6. Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP Hồ Chí Minh. Chuẩn đầu ra các  ngành đào tạo.
7. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chuẩn đầu ra cho sinh viên tôt nghiệp các chương trình đào tạo bậc đại học, cao đẳng tại trường ĐHSP Hà Nội. Ban hành theo Quyết định số: 5340/QĐ-ĐHSPHN  ngày 18/12/2009.
8. Dự án phat triển giáo viên THPT&TCCN-vụ giáo dục Đại học. Chuẩn đầu ra trình độ Đại học Sư phạm kĩ thuật đào tạo giáo viên trung cấp chuyên nghiệp. Nhà xuất bản văn hóa thông tin, 2013.
  HIỆU TRƯỞNG
 (đã ký)
 TS. Hoàng Thị Minh Phương