Cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020"
30/07/2020 14:58
Cuộc thi

Mục đich: 

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin (ATTT) ở các trường đại học, cao đẳng, học viện (gọi tắt là Trường).

2. Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức công nghệ hiện đại trong lĩnh vực an toàn thông tin (ATTT), góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin của Nhà nước, được thể hiện trong Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020 (theo Quyết định 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ), Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về ATANTT đến năm 2020” (theo Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ), Đề án “Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ATTT đến năm 2020” (Quyết định 893/QĐ/TTg ngày 19/06/ 2016 của Thủ tướng Chính phủ).

3. Tôn vinh trí tuệ, phát hiện tài năng, tăng cường khả năng giao lưu, trao đổi kiến thức giữa sinh viên ATTT các trường trong nước và khu vực ASEAN; tạo điều kiện cho việc thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về ATTT.

Xin mời xem chi tiết tai: https://sv-attt.vnisa.org.vn/#