TB công nhận kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ ký HĐLĐ Trợ giảng và Giảng viên 2023-2024_Đợt 1
01/11/2023 16:56
TB công nhận kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ ký HĐLĐ Trợ giảng và Giảng viên 2023-2024_Đợt 1
Phòng Tổ chức cán bộ