Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh khóa XXV trình đại hội Đảng bộ Trường khóa XXVI
09/05/2020 22:49
Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh khóa XXV trình đại hội Đảng bộ Trường khóa XXVI
Văn phòng Đảng ủy