Hoàn thành Đại hội Công đoàn trực thuộc tiến tới Đại hội Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh nhiệm kỳ 2023 - 2028
10/04/2023 07:23
Thực hiện thông tư số 10, ngày 12/3/2023 của Công đoàn Trường, về việc tổ chức đại hội Công đoàn bộ phận trực thuộc từ ngày 01/04/2023 đến ngày 07/4/2023. Các Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội bộ phận, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Hoàn thành Đại hội Công đoàn trực thuộc tiến tới Đại hội Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh nhiệm kỳ 2023 - 2028

         Qua đó, các Công đoàn đã bầu được 34 ủy viên Ban chấp hành các Công đoàn trực thuộc, trong đó 15 chủ tịch, 5 phó chủ tịch và 14 ủy viên. Bầu 98 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Công đoàn Trường, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

        Dự kiến Công đoàn Trường sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Công đoàn Trường vào cuối tháng 4/2023. Đồng thời, hoàn thành đề án nhân sự BCH Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh  khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 . 

Một số hình ảnh.

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Thông in - Thư viện