SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ VĂN HÓA
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 160 /QĐ-ĐHSPKTV ngày  26  tháng  3  năm 2018
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh)
  
I. SỨ MẠNG
       Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh mang đến cơ hội và môi trường đào tạo, NCKH chất lượng, uy tín trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật, kỹ thuật công nghệ, kinh tế và xã hội theo hướng ứng dụng; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho giáo viên và người lao động đạt chuẩn Quốc gia, Quốc tế.
II. TẦM NHÌN
       Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh phấn đấu trở thành trường Đại học định hướng ứng dụng trong tốp đầu của Việt nam về giáo dục kỹ thuật và kỹ thuật công nghệ.
III. GIÁ TRỊ VĂN HÓA:
“Đạo đức - Chuyên nghiệp - Sáng tạo”
1. Đạo đức - Trung thực: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh luôn đề cao giá trị đạo đức, tính trung thực của mỗi cá nhân đối với tập thể, của nhà trường đối với xã hội.
2. Chuyên nghiệp - Trách nhiệm: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh yêu cầu tính chuyên nghiệp trong các hoạt động và trách nhiệm đối với tập thể, trách nhiệm đối với xã hội. Mỗi thành viên phải thực sự chuyên nghiệp, trách nhiệm, cống hiến, tôn trọng luật pháp và quy định của Nhà trường. Nhà trường cam kết và thực hiện nghiêm túc các cam kết của nhà trường với người học, với xã hội.
3. Sáng tạo - Hiệu quả: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh luôn khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo và hiệu quả trong công việc. Luôn tôn trọng sự khác biệt trong giảng dạy và nghiên cứu, trong xây dựng và phát triển nhà trường.