ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử
22/01/2016 00:00
ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /QĐ-ĐHSPKTV ngày 18 tháng 01 năm 2016
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)
Tên ngành đào tạo:
 • Tiếng Việt: Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
 • Tiếng Anh: Electrical, Electronic Engineering Technology
Trình độ đào tạo: Đại học
Căn cứ vào năng lực đội ngũ, năng lực quản lý điều hành, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cam kết sau khi kết thúc chương trình đạo tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử trình độ đại học, người học sẽ đạt được:
1.  Về kiến thức:
 • Kiến thức chung:
+ Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức khoa học xã hội – nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng – An ninh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có hiểu biết chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của Việt Nam và thế giới.
+ Có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên phù hợp chuyên ngành đào tạo để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và tiếp tục học ở các bậc học cao hơn.
+ Có hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản; Sử dụng máy tính cơ bản; Xử lý văn bản cơ bản; Sử dụng bảng tính cơ bản; Sử dụng trình chiếu cơ bản; Sử dụng Internet cơ bản. 
+ Hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, v.v... Có thể xử lý hầu hết các tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Anh. Có thể viết đoạn văn đơn giản bằng tiếng Anh liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô tả được bằng tiếng Anh những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng, hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình.
 • Kiến thức chuyên ngành:
 •  Hiểu được cấu tạo, nguyên lý và tính năng của các thiết bị điện trong công nghiệp và dân dụng để vận dụng vào việc tính toán, vận hành tối ưu thiết bị trong hệ thống.
 •  Có kiến thức để tham gia thiết kế, lắp đặt, quản lý các hệ thống cung cấp điện và trang bị điện, các hệ thống thông tin đo lường và điều khiển, các hệ thống truyền thông công nghiệp.
 •  Có kiến thức chuyên sâu và khả năng quản lý công việc trong chuyên ngành hệ thống điện, Điện công nghiệp.
 •  Hiểu về nguyên lý và phương pháp đánh giá kinh tế - kỹ thuật cơ bản trong tổ chức sản xuất, quản lý các dự án thuộc lĩnh vực Hệ thống điện, Điện công nghiệp và dân dụng.
2.  Về kỹ năng:
 • Tổ chức lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành được các loại thiết bị điện, hệ thống cung cấp điện, các loại tủ điện điều khiển máy sản xuất công nghiệp và dân dụng.
 • Vận hành được các hệ thống điều khiển tự động trong công nghiệp vừa và nhỏ, các hệ thống dịch vụ và công cộng, hệ thống PLC, hệ thống truyền thông công nghiệp.
 • Có khả năng thực hiện các giải pháp quản lý năng lượng và tiết kiệm điện năng.
 • Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức nhóm sản xuất ở các doanh nghiệp, có tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động theo yêu cầu của ngành nghề.
 • Có tay nghề thực hành tương đương thợ bậc 3 về Kỹ thuật điện, điện tử.
 • Sử dụng được một số phần mềm công nghiệp thông dụng để tính toán và mô phỏng mạng điện.
 • Có khả năng giao tiếp, nghiên cứu tài liệu chuyên môn bằng ngôn ngữ tiếng anh.
3.  Về thái độ:
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần yêu nghề và và thái độ nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức trách nhiệm công dân.
 • Có ý thức kỷ luật, trách nhiệm và tác phong nghề nghiệp.
 • Có nhận thức đúng, thường xuyên học tập cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn và giải quyết tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác.
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
 • Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử có thể làm việc với vai trò người vận hành, thiết kế, điều phối, quản lý các công việc Kỹ thuật điện, điện tử tại các doanh nghiệp, xí nghiệp công nghiệp, các nhà máy điện, công ty liên doanh với nước ngoài, các công ty điện lực.
 • Tư vấn, thiết kế, lắp đặt thiết bị điện, hệ thống điện, quản lý dự án.
 • Làm việc tại các cơ quan quản lý có liên quan đến Kỹ thuật điện, điện tử.
 • Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành đào tạo tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, các trường dạy nghề và các trung tâm đào tạo nghề.
 • Thực hiện các nghiên cứu khoa học thuộc dạng ứng dụng, triển khai và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Kỹ thuật điện, điện tử.
 
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
 • Có khả năng tiếp tục học tập chương trình đào tạo sau đại học, làm nghiên cứu sinh.
 • Có khả năng học tập, tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử.
Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo:
 • Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu đối với một trình độ đào tạo của giáo dục đại học.
 • Chương trình khung đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
 • Chương trình đào tạo trường đại học Bách Khoa Hà Nội, đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, đại học Bách Khoa Đà nẵng, đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
  HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
 TS. Hoàng Thị Minh Phương