DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2020 – 2023

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

DÂN TỘC

TÔN GIÁO

NGÀY KẾT NẠP

 

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOAI

NAM

NỮ

ĐOÀN

ĐẢNG

CHUYÊN MÔN

CHÍNH

TRỊ

 1. 1

Hoàng Văn Thụ

03/031989

 

Kinh

Không

26/3/2004

03/03/2018

Thạc sỹ

Sơ cấp

Chủ tịch

0989097637

 1.  

Đoàn Anh Tuấn

30/06/1997

 

Kinh

Không

 

 

Cử nhân

 

Phó chủ tịch

0964434287

 1.  

Phạm Minh Công

01/07/2000

 

Kinh

Không

 

 

SV Đại học

 

Phó chủ tịch

0396097144

 1. 2

Nguyễn Thị Hồng Thắm

 

12/09/2000

Kinh

Không

 

 

SV Đại học

 

UVBTK

0868800374

 1.  

Nguyễn Văn Tiến

05/01/2000

 

Kinh

Không

 

 

SV Đại học

 

UVBTK

0971353948

 1.  

Nguyễn Văn Hòa

05/04/2001

 

Kinh

Không

 

 

SV Đại học

 

UVBTK

0799030572

 1.  

Trần Thị Lý

 

06/03/2000

Kinh

Không

 

 

SV Đại học

 

UVBTK

0336222752

 1. 3

Nguyễn Thị Minh  Tâm

 

28/09/2001

  Kinh

Không

 

 

SV Đại học

 

UVBCH

 

 1. 4

Lê Thị Huyền Trang

 

22/07/2000

  Kinh

Không

 

 

SV Đại học

 

UVBCH

0379621201

 1.  

Vi Trung Vương

26/03/2000

 

Thái

Không

 

 

SV Đại học

 

UVBCH

0962213873

 1.  

Lữ Hồng Mạnh

09/04/2001

 

Thái

Không

 

 

SV Đại học

 

UVBCH

 

 1.  

Nguyễn Thành Nhất Kiên

15/8/2002

 

Kinh

Thiên chúa giáo

 

 

SV Đại học

 

UVBCH

0833261317

 1.  

Nguyễn Văn Chức

15/01/2000

 

Thổ

Không

 

 

SV Đại học

 

UVBCH

0825335343

 1.  

Trương Văn Lâm

30/04/2001

 

Thổ

Không

 

 

SV Đại học

 

UVBCH

0862991853

 1.  

Lê Văn Tài

23/12/2000

 

Kinh

Không

 

 

SV Đại học

 

UVBCH

0348698506

 1.  

Hồ Bá Long

11/07/2000

 

Kinh

Không

 

 

SVCao đẳng

 

UVBCH

0336067129

 1.  

Vương Khả Tú

19/10/2000

 

Kinh

Không

 

 

SV Đại học

 

UVBCH

 

 1.  

Phan Bá Hiếu

20/10/1996

 

Kinh

 

Không

 

 

SV Đại học

 

UVBCH

 

 1. 2

Dương Công Viết

24/05/2001

 

Kinh

Không

 

 

SVCao đẳng

 

UVBCH

 

 1. 3

Phan Văn Di Đan

8/1/2001

 

Kinh

Không

 

 

SV Đại học

 

UVBCH

0857421351

 1.  

Trần Hữu Khánh

16/01/2000

 

Kinh

Không

 

 

SV Đại học

 

UVBCH

0355403221